6 ÑGP« äé dg« Ωƒ

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

LQ ˘É :∫ eQ ˘» ŸG£ ˘bô ˘á 30)19^ ( dG ˘≤ ˘Ø ˘õ H˘ dɢ fGõ˘ á 00)18^ ( Ω110 õLGƒM 30)20^ .(

S° ˘«˘ ˘äGó˘ : dG ˘μ˘ ˘Iô˘ G◊ jó ˘ó˘ 25)19^ ( 50)20^ .(

Ω400 ) 1520^ (

Ω100

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.