Ô```h```` ä``````..` gq ˘Π˘ ˘ ˘ƒ˘ ˘G e £˘˘˘ ˘É˘ Q˘ dg ˘≤˘ ˘ ˘Π˘ ˘ «˘˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘É˘ zä˘

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

á÷ƒŸG àà ˘HÉ ˘© ˘á eGC ˘Qƒ eGC ˘ø ŸG£ ˘QÉ dG˘ ò… â“dG˘ ¡˘ «˘ ª˘ æ˘ á Y˘ Π˘ «˘ ¬ KG˘ ô MGC ˘çGó 7 jGC ˘QÉ 2008 Jh ˘ûμ ° ˘∞ a† °˘ «˘ ë˘ á T° ˘Ñ ˘μ ˘á üJ’G° ˘ä’É dG˘ à˘ » eÉbGCÉ¡ G◊ Üõ êQÉN ádhódG.

‘ 22 ÜGB øe ùdGáæ° VÉŸG° «á ôKGh üàYGäÉeÉ° ÉgGC ‹ flƒ£ ‘ RGõYGC ΠY≈ jôW≥ ŸGQÉ£ h ÉØbGE∫ ácôM dG© QƒÑ øΠYGC FQ« ù¢ ùΠ›¢ ÜGƒædG Ñf« ¬ ôH… ¿GC jôW≥ ŸGQÉ£ N§ MGCª ô Gh¿ ÷G« û¢ äÉH e© ¬ äQÉc{ ûfÓHz¢ 柙 dÉØbGÉ¡ kGOó› jGC Éc¿ ãdGª zø, ekGOó¡ : { ƒbGC∫ üHáMGô° ¿GC πc øe j≤ £™ jôW≥ ŸGQÉ£ H© ó dG« Ωƒ Sà° ≤£ ™ ójz√ .

IOƒYh àdGójó¡ H ÉØbÉE∫ ŸGQÉ£ SGâYóà° OôdG øe πÑb fÉæÑΠdG« Ú øjòdG hójôj¿ ÉaódG´ øY ùØfGC° ¡º ΠYh≈ Lh¬ gOÓHº h’ hójôj¿ Uh° ªá ÜÉgQ’G ΠY≈ ÑL« æ¡ º, Gòd hóéj¿ VIQhô° H OÉéjÉE e{QÉ£ ÉK¿ àMª zÉk, Hh ¿ÉC J{© £« π Yª π ŸGQÉ£ e IôeGƒD ΠY≈ üeídÉ° ÉæÑd¿ fÉæÑΠdGh« Ú πμH ÑgGòe¡ º fGh¬ Yª π ÒZ ʃfÉb ÒZh TYô° » ÒZh QÈe jh© £» UIQƒ° øe ΠgÉ÷G« á ΠY≈ ÛGª áYƒ àdG» JΩƒ≤ H¬ z. jh hócƒD¿ Öéj{ íàa eQÉ£ ÉK¿ ådÉKh ‘ ÉæÑd¿ øμdh Öéj ‘ ájGóÑdG ôjô– eQÉ£ aQ« ≥ G◊ ôjô… øe GôYõdG¿ z, jhƒÑdÉ£ ¿ H ÌcÉC øe eQÉ£ àM≈ ’ Ñf≈≤ â– MQª á bÉ£ ´ dGô£ z¥.

jh ˘Vƒ ° ˘í dG ˘æ ˘TÉ ° ˘§ ùdG° ˘« ˘SÉ ° ˘» c ˘Ëô dG ˘aô ˘YÉ ˘» ‘ M ˘åjó G¤ ùŸG{à° zπÑ≤ G¤ G¿ óg± Mª áΠ ûfAÉ£° àÛGª ™ ÊóŸG g» J ÚeÉC øeG eQÉ£ ähÒH ’¿ Ée ôéj… ⁄ j© ó eƒÑ≤ ,’ M« å JπØ≤ dGô£ ¥ Góg’± S° «SÉ °« á hG æeG« á, a« ΠØ≤É¡ øe ójôj ƒgh jód¬ dGIQó≤ ΠY≈ dÉØbGÉ¡ àYGhÉ≤ ∫ fÉæÑΠdG« Ú πNGO ŸGQÉ£ LQÉNh¬ , ah« ªÉ hóÑj G¿ òg√ dG© ªΠ «äÉ –¶ ≈ àH¨ £« á iƒb S° «SÉ °« á e© áahô, ŸGhÖΠ£ ÊÉãdG ƒg íàa eQÉ£ dGΠ≤ «© äÉ, ëa≥ æeá≤£ ûdG° ªÉ ∫ ÉHAɉ’ ôeG VQhô° … ƒgh ‘ âbƒdG ùØf° ¬ ùj° ªí H© Ωó L© π ÉæÑd¿ æe≤ £© øY dG ˘© ˘É ⁄ ‘ M ˘É ∫ bG ˘Ø ˘É ∫ e˘ £˘ QÉ ähÒH, ah˘ à˘ í e˘ £˘ QÉ dG˘ ≤˘ Π˘ «˘ ©˘ äÉ j˘ eƒD˘ ø Hjô£ á≤ ÒZ TÉÑeIô° øeG eQÉ£ ähÒH, a© Éeóæ ƒμj¿ ΣÉæg eQÉ£ πjóH, ’ j© Oƒ ΣÉæg SÖÑ° ÉØb’∫ eQÉ£ zähÒH.

h’ j© Èà YÉaôdG» ŸGáÑdÉ£ íàØH eQÉ£ dGΠ≤ «© äÉ SGùà° ÉeÓ° ôeÓd dG ˘bGƒ ˘™ , PG G¿ bh ˘FÉ ˘™ H ˘© ¢† M’G ˘çGó dG ˘à ˘» ôOE… J ˘ NÉC ˘ò HG ˘© ˘kGOÉ ØFÉW« á h‘ GóΠH¿ dG© É⁄ ΣÉæg ÌcG øe eQÉ£ ògh√ d« ùâ° SHÉ° á≤ hG eG ˘Gô ùe° ˘à ˘¨ ˘Hô ˘É , M ˘à ˘≈ d ˘ƒ fG ˘£ ˘Π ˘â≤ H ˘© ¢† dG ˘Mô ˘äÓ e ˘ø e ˘£ ˘QÉ dGΠ≤ «© äÉ aGò¡ Øîj∞ øe dG† °¨ § ΠY≈ eQÉ£ ähÒH íjôjh ÉgG‹ ûdG° ªÉ z∫.

Øjh« ó ¿GC ûædGAÉ£° S° «Lƒà ƒ¡¿ G¤ ÜGƒædG øe πLG ØJ© «π òg√ G◊ cô ˘á b ˘Éf ˘fƒ ˘« ˘,Ék H ˘© ˘ó Ò°†– dG ˘ô …GC dG ˘© ˘ΩÉ d ˘dò ,∂ ’¿ d ˘μ ˘π fÉæÑΠdG« Ú üeáëΠ° ‘ J ÚeÉC øeG ŸGQÉ£ , Éa ôe’C ⁄ j© ó cª É Éc¿ SHÉ° ≤ , …GC QÉÑàYG ŸGáÑdÉ£ íàØH eQÉ£ ôNGB IƒYO G¤ àdGù≤ °« º hG ÒZ dP,∂ Øa» πc GóΠÑdG¿ IôgOõŸG ÌcG øe eQÉ£ , íàah eQÉ£ ôNGB dO« π ΠY≈ GzAɉ’ ?.

óéjh G¿ øeG eQÉ£ aQ« ≥ G◊ ôjô… àj© Vô¢ ôWÉı, æeÉ¡ æe™ UƒdGƒ° ∫ G¤ ŸGQÉ£ hG êhôÿG æe¬ , øeG ûdGüî° °« äÉ ùdG° «SÉ °« á e ˘Ø ˘≤ ˘Oƒ , a ˘ûdÉ ° ˘¡ ˘« ˘ó GÈL¿ J ˘jƒ ˘æ ˘» ZG˘ à˘ «˘ π H˘ ©˘ ó UQ° ˘ó Y˘ JOƒ˘ ¬ G¤ ŸGQÉ£ , Kº ΣÉæg Yª Π« äÉ JÖjô¡ SìÓ° ôOE… øY jôW≥ ŸGQÉ£ ògh√ ùe° ádÉC NIÒ£ . Éeh fÖdÉ£ H¬ ƒg J ÚeÉC ŸGQÉ£ øe πNGódG êQÉÿGh, a ˘Ø ˘» c ˘ π ähÒH g ˘æ ˘ΣÉ c ˘äGÒeÉ , H ˘SÉ ° ˘à ˘ã ˘æ ˘AÉ W ˘jô ˘≥ ŸG£ ˘QÉ M ˘« å aQ¢† M{ ˘Üõ dG ˘Π ˘¬ z Vh° ˘™ dG ˘μ ˘äGÒeÉ H˘ ë˘ é˘ á Y˘ Ωó ùdG° ˘ª ˘ìÉ H ˘Uô ° ˘ó cô– ˘äÉ ŸG≤ ˘ÚehÉ , d ˘ƒ c ˘âfÉ g ˘æ ˘ΣÉ c˘ äGÒeÉ áÑbGôe Éæμd ÉæaôY øe N∞£ RƒL± UQOÉ° , òg√ ôWÉfl LGƒJ¬ M« IÉ fÉæÑΠdG« Ú àjôMh¡ º, Kº G¿ ÜõM{ ΠdG¬ z jód¬ üeáëΠ° ‘ eQÉ£ ÉK¿ Óa S° ªí ΠdG¬ GPGE bh© â ÜôM e™ SGFGô° «π , VhâHô° IÒN’G ŸGQÉ£ dGC« ù¢ øe æŸG≥£ HGEAÉ≤ òØæe fÉæÑΠd« Ú øe πLG fGPÉ≤ ùØfG° ¡º ŸGh¨ IQOÉ? ΩG ƒg ójôj G¿ øaój ÷Gª «™ ‘ ÖΠb zóΠÑdG.

àæjh¶ ô ûædGAÉ£° OQ a© π ÜGƒædG ‘ ÉŸÈdG¿ øe πLG ójó– JÉcô–¡ º MÓdGá≤ , Éægh j ócƒD YÉaôdG» VƒŸG{ƒ° ´ êÉàëj G¤ QGôb S° «SÉ °» TÉé° ´, πg ójôj g A’ƒD Vh° ™ fÉæÑΠdG« Ú gQ« áæ ‘ ój πc øe Öëj àYGÉædÉ≤ πNGO ÉæÑd¿ ΩG f òNÉC GQGôb SΠ° «ª É d« ù¢ Vó° óMG Ghɉ üŸáëΠ° πc fÉæÑΠdG« zÚ.

ëjh† ô° TÉædGƒ£° ¿ ùØfG° ¡º øe πLG Yó≤ e ô“ƒD UÉë° ‘ ÓN∫ dG« Úeƒ ŸGÚΠÑ≤ , ÓY’¿ áΠMôdG ŸG« fGó« á íLôŸGh G¿ ôOE… Gòg S’GƒÑ° ´ G¤ dGΠ≤ «© äÉ, ΠYª É fGÉ¡ áΠMQ S° «MÉ «á Gh… J© πeÉ e© É¡ 柩 É¡ áéëH fG¬ Σô– S° «SÉ °» ød ƒμj¿ ‘ UídÉ° Yóe» dP,∂ a ˘ŸÉ ¡ ˘º H ˘dÉ ˘ùæ ° ˘Ñ ˘á G¤ g ˘ A’ƒD dG˘ æ˘ TÉ° ˘Ú£ ’GC 䃓a˘ μ˘ Iô a˘ à˘ í e˘ £˘ QÉ dGΠ≤ «© äÉ.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.