NGEª OÉ FGÔM≥ ‘ 6 ÄGÓΠH

Al-Mustaqbal - - E ˘î ˘aé ˘ô Eh ˘ë ˘cé ˘º -

Y ˘ª ˘âΠ Mh ˘äGó ÷G« û¢ æŸG ˘ûà ° ˘Iô Y ˘ª ˘fÓ ˘« ˘É , H ˘T’É ΣGΰ e ˘™ Y ˘æ ˘UÉ ° ˘ô ÉaódG´ ÊóŸG, ΠY≈ NGª OÉ FGôM≥ TâÑ° ‘ êGôN äGóΠH: U° «Gó , e« ù¢ πÑ÷G, âæH ÑL« π, ûYôH° «â , YáÑ≤ ÚàØμHh.

äQóbh ùŸGäÉMÉ° àŸGIQô°† ƒëæH 67 hOɉ øe ûY’GÜÉ° dG« ùHÉá° T’GhQÉé° ãŸGª Iô.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.