Áãl HQ’C© «æ «á ‘ ΠÑL ùfiø°

Al-Mustaqbal - - E ˘î ˘aé ˘ô Eh ˘ë ˘cé ˘º -

ÌY ùeG¢ ΠY≈ áãL ICGôeG ‘ dG ˘© ˘≤ ˘ó dG ˘HGô ˘™ e˘ ø dG˘ ©˘ ª˘ ô ‘ W ˘Π ˘© ˘á dG˘ ©˘ ª˘ ô… ‘ L˘ Ñ˘ π ùfi° ˘ø˘ . Jh ˘ÚÑ˘ G¿ dG ˘aƒ˘ ˘É˘ I LÉfª á øY áHƒf ÑΠb« á.

óbh Mäô°† dGiƒ≤ æe’G« á L’ ˘AGô dG ˘à ˘ë ˘≤ ˘« ˘≤ ˘äÉ dG˘ eRÓ˘ á eh© áaô àjƒgÉ¡ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.