ZÉJ» : ÒHGÓÀDG G ÁJQGO’E æàπd≤ «Ö øy Øædg§ ⁄ àμjª π

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

YG ˘Èà ÒÑÿG ‘ ûdG° ˘ hƒD ¿ dG ˘æ ˘Ø ˘£ ˘« ˘á HQ ˘« ˘™ j ˘ZÉ ˘» fGC ˘¬ e ˘ø ÑŸG{ ˘μ ˘ô dG ˘Ñ ˘Aó æàdÉH≤ «Ö øY ØædG§ ‘ ŸG« É√ G Πb’E« ª« á fÉæÑΠdG« á ‘ ƒΠjGC∫ ŸGπÑ≤ , ƒμd¿ ÒHGóàdG G ájQGO’E Πdª ûhô° ´ ⁄ àμJª π H© ó, h gGCª É¡ üŸGábOÉ° ΠY≈ ùeIOƒ° G J’E ˘Ø ˘É ¥ e ˘™ ûdG° ˘cô ˘äÉ , dG ˘à ˘» J ˘à ˘£ ˘ÖΠ b˘ kGQGô e˘ ø ùΠ›¢ dG˘ AGQRƒ, VGE° ˘aÉ ˘á ¤ Jù≤ °« º äÉcƒΠÑdG ‘ ŸG« É√ fÉæÑΠdG« á òdGh… eõΠj¬ QGôb πKɇ, … ŸGÜƒΠ£ e ˘SGô ° ˘« ˘º J ˘£ ˘Ñ ˘« ˘≤ ˘« ˘á SGC° ˘SÉ ° ˘« ˘á d ˘ fÓE ˘£ ˘Ó ¥ H˘ ©˘ ª˘ Π˘ «˘ á dG˘ à˘ Ø˘ VhÉ¢ e˘ ™ ûdG° ˘cô ˘äÉ GŸ ¡à ªá z, e æÑq ¡ ¤ ¿ ‘{ ÉM∫ ⁄ õéæJ πc òg√ SGôŸG° «º ‘ SGCô° ´ âbh, aª ªøμ ¿ J OƒD … ‘ fájÉ¡ ƒΠjGC∫ ëc óq übGC,≈° ¤ àdG ÒNÉC ‘ Yª Π« á æàdG≤ «Ö hGC … Yª π ‘ Ée H© zó.

h TGCQÉ° ZÉj» ‘ åjóM dzájõcôŸGz` ¤ äÉjó– iôNGC ‘ Gòg ÉÛG,∫ æeÉ¡ ûdG{πΠ° ùdG° «SÉ °» òdG… jÜô°† πNGódG ÊÉæÑΠdG, òdGh… d¬ G ôK’C ÒÑμdG ‘ ΩGóbGE ûdGäÉcô° dG© ŸÉ« á ΠY≈ ûŸGácQÉ° jóL ‘ Gòg ûŸGhô° ´z .

h⁄ j¨ πØ G T’EIQÉ° ¤ óëàdG{… G ÒN’C ŸGh¡ º ‘ ûehô° ´ æàdG≤ «zÖ , Hdƒ≤ ¬ {G dƒ bâ V° óqf Éz , eƒ V° ë ¿ { S° ôG F« π U° Ñë â YΠ ≈ ©ó 5 Πc)º ( øe Yª Π« á G S’Eûμà° É°± àdG» JΩƒ≤ HÉ¡ , ‘ ÚM ¿ ádhódG ⁄ bƒJ™ bÉØJG e™ … Tácô° ¤ dG« Ωƒ.{

ùædÉHháÑ° ¤ ΩóY LájRƒ¡ ÉæÑd¿ æàΠd≤ «Ö øY ØædG§ ûdGô¡° ŸGπÑ≤ , Éb∫ ZÉj» ¿ ŸG{áΠ¡ G IÒN’C IQhód NGÎdG« ü¢ G h’C ¤ ùJhΠ° «º dG© Vhô,¢ àæJ¡ » ‘ ûJøjô° G h’C ∫ ŸGπÑ≤ .{

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.