÷G« Sƒ° «SÉ á°

Al-Mustaqbal - - K ≤˘ ˘é ˘a ˘á Ah ˘æ Ƒ˘¿ - Group Working CTC Committee Terrorism Counter CTED Derectorate Executive CTC Terrorism Counter

óbh j JÉC» ‘ Gòg ùdG° «É ¥ bƒŸG∞ òdG… òîàj√ GOÉ–’ G HhQh’C» øe Lá¡ , òîàJh√ ShQ° «É øe Lá¡ iôNGC. GPGh Éc¿ h’G∫ G) HhQh’C» ( ’ àjª «õ Yƒf« É øY bƒŸG∞ G cÒe’C» , Éa¿ Éaóf’G´ ShôdG° », òdG… óH FôdG« ù¢ ÚJƒH j© È æY¬ üHáMGô° H© ó HÉîàfG¬ FQ« ù° Shôd° «É , j¶ ô¡ VƒH샰 ôLh IGC. Gògh bƒŸG∞ ùj° ˘à˘ ˘æ˘ ó˘˘ jG† ° ˘É˘ G¤ Y’G ˘à˘ ˘Ñ˘ ˘É˘ äGQ ÷G« ˘Sƒ ° ˘« ˘SÉ °˘ «˘ á àŸG˘ ©˘ Π˘ ≤˘ á æÃ˘ Wɢ ≥ ΠÿG ˘« ˘è dGh ˘Ñ ˘ë ˘ô àŸG ˘Sƒ ° ˘§ Hh ˘ë ˘ô øjhõb.

h GPGE c ˘âfÉ ShQ° ˘« ˘É e˘ ©˘ æ˘ «˘ á e˘ Ñ˘ Fó˘ «˘ É μà ˘aÉ ˘ë ˘á G gQ’E ˘ÜÉ dG ˘hó ,‹ dh ˘« ù¢ ûdG° «û É°¿ ÉLQÉN øY Gòg üàdGæ° «,∞ a ˘É˘ f˘ ˘¡˘ ˘ ˘É˘ ’ J ˘æ˘ ù° ˘≈˘ dhG ˘ƒ˘ j ˘É˘ J ˘¡˘ ˘É˘ ùMhJÉHÉ° É¡ Πb’G« ª« á dòc,∂ ShÑ° ≥ d ˘Shô˘ ° ˘«˘ ˘É˘ G ¿ TG° ˘É ˘äQ G¤ G¿ jô“˘ ô˘ dG ˘≤˘ ˘ QGô˘ dG ˘hó˘ ‹ bQ) ˘º 1973( H ˘ë ˘≥ d ˘« ˘Ñ ˘« ˘É ⁄ j ˘μ ˘ø d ˘¡ ˘É a ˘« ˘¬ G… e ˘OhOô e ˘É˘ O˘˘… h’ S° ˘«˘ ˘˘ ˘É˘ S˘˘° ˘»˘ ˘˘ . gh ˘»˘ ˘˘ , d ˘dò J,∂ ˘aô ¢† jô“˘ô b ˘äGQGô NG ˘iô LGR ˘Iô H ˘ë ˘≥ S° ˘jQƒ ˘É hG jG ˘Gô ¿ G’ GPG âfÉc üdGØ° á≤ ùJëà° ≥ dP.∂

PG¿ , J ˘¶ ˘ ˘¡ ˘ ˘ô ˘ H ˘Vƒ˘ ° ˘ìƒ˘ S’G° ˘Ñ ˘ÜÉ dG ˘Fô ˘« ù° ˘á d˘ Π˘ à˘ é˘ ÜPÉ dG˘ hó‹ dG˘ ≤˘ Fɢ º. jh ˘Ñ ˘hó G¿ dG ˘æ ˘¶ ˘ΩÉ dG ˘© ˘ŸÉ » jó÷G ˘ó j ˘à ˘ª ˘ë ˘Qƒ M ƒ˘∫ g ˘ò √ dG ˘hó ∫ dG ˘ã ˘çÓ : dG ˘j’ƒ ˘äÉ àŸG˘ ë˘ Ió ShQh° ˘« ˘É üdGhÚ° . jh ˘Ñ˘ ˘ ˘ó˘ ˘h jG† ° ˘É˘ ˘G ¿ QƒÙG ûdG° ˘ô˘ ˘ ¥ G Sh’C° ˘£ ˘» ûj° ˘μ ˘π e˘ æ˘ £˘ ≤˘ á dG˘ ©˘ ª˘ Π« äÉ Ìc’G S° ˘î˘ ˘ƒ˘ f ˘á˘ V° ˘ª˘ ˘ø˘ dG ˘FGó˘ ˘Iô˘ G S’B° ˘«˘ ˘jƒ˘ ˘á ˘ dG ˘iÈμ . bh ˘ó S° ˘Ñ ˘≥ G¿ cP ˘fô ˘É G S’C° ˘Ñ ˘ÜÉ dG ˘μ ˘eÉ ˘æ ˘á AGQh g˘ ò√ G g’C ˘ª ˘« ˘á , ÉÃQh ÿG£ ˘IQƒ dG ˘aGó ˘© ˘á dGò¡ QÉÑàY’G, dh© π G ΩGƒY’C ŸGáΠÑ≤ S° ˘ûà˘ ° ˘¡˘ ˘ó˘ Y ˘Π˘ ˘≈˘ dG ˘à˘ ˘Gƒ˘ ‹ üa° ˘ƒ˘ ’ e ˘à˘ ˘ ©˘ ˘IOó˘ eh ˘à˘ ˘à˘ ˘É˘ H ˘©˘ ˘á ˘ e ˘ø ˘ g ˘ò˘ √ äÉHPÉéàdG dGFÉ≤ ªá . GPGh Éc¿ T° ©QÉ e{ ˘μ ˘aÉ ˘ë ˘á G gQ’E˘ ÜÉ dG˘ hóz‹ ûj° ˘μ ˘π L ˘É˘ e ˘©˘ ˘É˘ ûecΰ ˘É˘ d ˘¡˘ ˘ò˘ √ dG ˘hó˘ ∫ jQƒÙG ˘á h) HhQhGC ˘É V° ˘ª ˘æ ˘¡ ˘É ,( a ˘É ¿ G S’CÜÉÑ° G◊ ≤« ≤« á dò¡ √ äÉHPÉéàdG SÑà° ≈≤ ΠY≈ JÒJhÉ¡ áægGôdG.

ÉeGC ‘ Ée àj© Π≥ HÿG{` ô£ G N’Czô°† òdG… üNü° Éæ° d¬ üaÓ° eÉc , Éa¿ e© à÷ɬ , H© ó HôdG{« ™ dG© Hô» z, ùJG° ªâ H© UÉæô° Yƒf« á áØΠàfl:

a© Π≈ üdG° ©« ó hódG,‹ hóÑj G¿ ÜPÉéàdG G cÒe’C» - ShôdG° » ójõj IóM Jh ˘© û° ˘Ñ ˘É ‘ ÌcG e ˘ø e ˘æ ˘£ ˘≤ ˘á eh ˘Vƒ ° ˘ƒ ´. h‘ dG ˘âbƒ dG ˘ò … j ˘¨ ˘ÖΠ f’G ˘à ˘¶ ˘QÉ ÖbÎdGh Y ˘Π ˘≈ dG ˘≤ ˘QGô G cÒe’C ˘» ŸG LƒD ˘π G¤ e ˘É H ˘© ˘ó f’G ˘à ˘î ˘HÉ ˘äÉ dG ˘Fô ˘SÉ ° ˘« ˘á G cÒe’C ˘« ˘á ‘ N ˘jô ˘∞ ,2013 a ˘É ¿ Y ˘Π ˘≈ ÷Gª ˘« ˘™ f’G ˘à ˘¶ ˘QÉ jG† °˘ É. a˘ dɢ †≤° ˘jÉ ˘É ûdGáμFÉ° ‘ æŸGá≤£ πãe ùŸGádÉ° ùΠØdG° £« æ« á - S’GFGô° «Π «á , fGôj’Gh« á ` üŸGájô° àMh≈ ùdGájQƒ° .. ïdG. ΠcÉ¡ bƒàJ∞ ΠY≈ dGQGô≤ G cÒe’C» áLQódÉH G h’C .¤ ÉeG hódG∫ G iôN’C iÈμdG, Éà ‘ dP∂ ShhQ° «É , a¡ » äGP J ÒKÉC M’≥ ƒÑb’ hGC aQ°† , æμdhÉ¡ J,∞≤ G’ ¿, ‘ àfG¶ QÉ IÒJh ΣôëàdG G cÒe’C» JGP¬ . dhGò¡ üjí° dGƒ≤ ∫ G¿ dG© ΩÉ G◊ É‹ 2012 S° «ƒμ ¿ ΩÉY àf’G¶ QÉ øe hO¿ G¿ j ˘à ˘ìÉ a ˘« ˘¬ G… É›∫ d ˘à ˘ë ˘Σô a ˘YÉ ˘π . eGC ˘É T° ˘© ˘QÉ G{◊ Üô Y ˘Π ˘≈ G gQ’E ˘zÜÉ hG áëaÉμe{ G zÜÉgQ’E¿ ùa° «Ñ ≈≤ øe G äÉjƒdh’C ŸG© áæΠ ‘ òg√ æŸGá≤£ ŸGª Ióà øe T° ªÉ ‹ jôaG≤ «É G¤ aG¨ ùfÉÉà° ¿.

ΠYh≈ üdG° ©« ó Πb’G« ª» : M≥≤ HôdG{« ™ dG© Hô» z üàfGQÉ° √ G h’C∫ ‘ SGÉ≤° • G◊ ΩÉμ øjòdG S° «Ghô£ ΠY≈ dhO¡ º IóŸ YOƒ≤ dh« ù¢ ùdäGƒæ° . Gògh ôe’G j© Èà GkGRÉ‚ XƒëΠe ûΠd° ©Ö òdG… S° ©≈ G¤ Vôa¢ JóYÉb¬ S’GSÉ° °« á: G¿ ûdG° ©Ö UÖMÉ° ùdG° «IOÉ G’ G¿ äÉHÉîàf’G àdG» YGâÑ≤ Gòg HôdG« ™ SGCäôØ° øY GRƒa◊ äÉcô G S’EeÓ° «á ûHπμ° ΩÉY ThπeÉ° . dòHh∂ Xäô¡ G f’C ¶ª á G S’EeÓ° «á ŸG{© ˘à ˘dó ˘zá dG ˘à ˘» J ˘à ˘© ˘eÉ ˘π e˘ ©˘ ¡˘ É dG˘ j’ƒ˘ äÉ àŸG˘ ë˘ Ió ‘ WG˘ QÉ e˘ É j˘ à˘ aGƒ˘ ≥ e˘ ™ ûdGhô° • G cÒe’C« á ŸG© áæΠ: [ GPG Éc¿ dGóàYG{zÉ¡ ΠY≈ dGjô£ á≤ cÎdG« á [ GPGh ùaGâë° ‘ ÉÛG∫ Πdª ûácQÉ° ùdG° «SÉ °« á. [ GPGh âeõàdG bÉØJ’G« äÉ dhódG« á ÖeÉc) ØjGO« ó Óãe.( [ GPGh âeõàdG SáeÓ° SGFGô° «π . [ GPGh âeõàdG G øe’C ØædG£ » ‘ æŸGá≤£ . h’ óH øe àdG cÉC« ó kGQGôμJ G¿ G ÜÉgQ’E hódG‹ fi¶ Qƒ ‘ ûdGjô° ©á G HQó≤ Ée àj© Vô¢ Πdª fó« Ú ‘ TGUÉî° °¡ º Mhbƒ≤ ¡º .

óbh UäQó° äÉÄe çÉëH’G UôdG° «áæ àdG» øjóJ G Y’Cª É∫ G HÉgQ’E« á Jh© ÉgÈà dÉfl ˘Ø ˘á M’C ˘μ ˘ΩÉ ûdG° ˘jô ˘© ˘á G S’E° ˘eÓ ˘« ˘á üf° ˘É LGh˘ à˘ ¡˘ kGOÉ ah˘ ≤˘ ¡˘ . a˘ ŸÉ© ˘hô ± G¿ ædG¶ ΩÉ G S’EeÓ° » dGʃfÉ≤ ƒYój G¤ Mª ájÉ áe’G ûHπμ° ΩÉY, Éà ‘ dP∂

(...) ÉeGC dGQGô≤ hódG‹ HGôdG™ òdG… UGCQó° √ ùΠ›¢ G øe’C ‘ Gòg ÉÛG∫ aƒ¡ dGQGô≤ 1566 ‘ 810/ ,2004/ ƒgh dGQGô≤ òdG… ûjπμ° üØe° FQ« ù° ‘ SQGAÉ° ædG¶ ΩÉ dG© ŸÉ» áëaÉμŸ ÜÉgQ’G.

aó≤ àYGª ó Gòg dGQGô≤ J© Øjô ÜÉgQÓd hódG‹ ûHπμ° ΩÉY. Gògh àdG© jô∞ ΩõΠe áaÉμd hódG∫ øe hO¿ SGAÉæãà° , e™ ¿ äGQGôb ùΠ›¢ G øe’C ’ ûJπμ° üe° ˘kGQó e ˘ø üe° ˘QOÉ dG ˘≤ ˘fÉ ˘ƒ ¿ dG ˘hó .‹ ’ ¿ dG ˘≤ ˘äGQGô ùŸG° ˘à ˘æ ˘Ió G¤ dG ˘üØ ° ˘π ùdGHÉ° ™ øe ŸG« É㥠J© Èà áeõΠe JGP« .

bh ˘ó fOQhGC ˘É S° ˘HÉ ˘≤ ˘ ‘) S° ˘« ˘É ¥ ä’hÉfi J ˘© ˘jô ˘∞ gQ’G ˘ÜÉ ( g ˘Gò dG ˘à ˘© ˘jô ˘∞ fh© «ó √ G’ ¿ ædÉH¶ ô g’Cª «à ¬ h eGõdGE« ଠ: πc{ Yª π eôL» Vó° fóŸG« Ú Hü≤ ó° ùàdGÖÑ° IÉaƒdÉH hGC ìhô÷ÉH ΠÑdG« ¨á hGC òNGC øFÉgôdG øe πLGC IQÉKG ÖYôdG ÚH SÉædG¢ hGC GôcG√ áeƒμM Ée hGC æe¶ ªá dhO« á Πd≤ «ΩÉ H© ªπ Ée hGC ÉæàeÓd´ æY¬ , ch ˘π G Y’C ˘ª ˘É ∫ G N’C ˘iô dG ˘à ˘» ûJ° ˘μ ˘π SG° ˘IAÉ V° ˘ª ˘ø f˘ £˘ É¥ ŸG© ˘gÉ ˘äGó dG˘ dhó˘ «˘ á àŸG© Πá≤ ÜÉgQ’ÉH ahh≤ àd© ØjôÉ¡ , h’ øμÁ ÉgôjÈJ H … QÉÑàYG S° «SÉ °» hGC ùΠaØ° » hGC LƒdƒjójG» hGC bôY» hGC æjO» z. QóOEh T’GIQÉ° G¤ ¿ òg√ dGQGô≤ ûfGC° ‘ aJô≤ ¬ SÉàdG° ©á ›ª áYƒ Yª π

PÉîJ’ äGAGôL’G dG© ªΠ «á ‘ áëaÉμe ÜÉgQ’G. ÖdÉWh dG ˘hó ∫ H ˘dÉ ˘à ˘© ˘hÉ ¿ e ˘™ g ˘ò √ ÛGª ˘Yƒ ˘á Jh ˘Òaƒ ùŸG° ˘YÉ ˘äGó dÉŸG ˘« ˘á ŸGª ˘μ ˘æ ˘á dÉjÉë°† G Y’Cª É∫ HÉgQ’G« á.

1- óbh UäQó° H© ó òg√ dGäGQGô≤ áKÓãdG äGQGôb M’á≤ SäQÉ° ΠY≈ dGƒæeÉ¡ h äócGC Ée OQh a« É¡. a GPÉE ÉfòNGC ΠY≈ SÑ° «π ÉãŸG∫ dGQGô≤ 1735 ‘ 2212/ 2006/ iôf: fGC¬ ócGC kGQGôμJ ¿ ÜÉgQ’G ‘ πc TGdÉμ° ¬ eh¶ ôgÉ√ ûjπμ° JkGójó¡ NkGÒ£ ùΠdΩÓ° Gh øe’C dhódG« Ú, h ¿ πc YGCª É∫ ÜÉgQ’G áÁôL ÒZh IQÈe üHô° ± ædG¶ ô øY àYGôHÉ¡ øYh ÑμJôe« É¡.

fGC ˘¬ W ˘ÖdÉ dG ˘hó ∫ H ˘JÉ ˘î ˘PÉ dG ˘à ˘ÒHGó ŸG≤ ˘IQô S° ˘HÉ ˘≤ ˘ H ˘ë ˘≥ J ˘æ ˘¶ ˘« ˘º dG˘ ≤˘ Yɢ Ió HÉgQ’G» , OEhª «ó πc G U’Cƒ° ∫ dÉŸG« á OQGƒŸGh üàb’GájOÉ° d OGôaÓC ÷Ghª äÉYÉ áWQƒàŸG ‘ òg√ G Y’Cª É∫ hGC YGódGª á dÉ¡ . Mh¶ ô ƒNO∫ g A’ƒD G¤ dÉbGC« ªÉ¡ , ãμJh« ∞ ûfJÉWÉ° É¡ Vgó° º, àdGh© hÉ¿ ‘ QÉWG G d’B« äÉ ŸGIQô≤ dhO« áëaÉμŸ

S’EeÓ° «á ÜÉgQ’G hódG‹ ûHπμ° ΩÉY.

2- ÉeGC G d’B« á àdG» àYGª Égó ùΠ›¢ G øe’C Πdª áëaÉμ a¡ » àdG» ûfGC° ÉgÉC dGQGô≤ 1373 â– SG° ˘º , … æ÷ ˘á áHQÉfi ÜÉgQ’G. gh» G d’B« á G h’C ¤ àdG» àeõàdGÉ¡ áaÉc hódG∫ G Y’CAÉ°† ‘ æŸG¶ ªá dhódG« á. dhò¡ √ G d’B« á áKÓK GógGC:± J© õjõ fÉμeG« á hódG∫ G Y’CAÉ°† ‘ G’ · àŸG ˘ë ˘Ió μŸ ˘aÉ ˘ë ˘á gQ’G ˘ÜÉ , Jh˘ «ù Ò° J˘ jhõ˘ ó H˘ ©¢† dG˘ hó∫ H˘ ùŸÉ° ˘YÉ ˘äGó àdGæ≤ «á øe πLGC dGó¡ ± JGP¬ , ùæJh° «≥ ÷GOƒ¡ Πb’G« ª« á dhódGh« á ‘ Gòg ÉÛG.∫ Yh ˘Π ˘≈ g ˘Gò G S’C° ˘ÉS ¢ b ˘âeó c ˘π dG ˘hó ∫ G Y’C †° ˘ÉA ‘ G’ · àŸG ˘ë ˘Ió ŸG© äÉeƒΠ ŸGáHƒΠ£ G¤ òg√ áæéΠdG. h ûfGC° ˘Ä ˘â jGC †° ˘ ‘ 2004 æ÷ ˘á a ˘Yô ˘« ˘á g ˘»

… G IQGO’E ØæààdG« ájò áëaÉμŸ ÜÉgQ’G, gh ˘» ãà ˘HÉ ˘á æ÷ ˘á J ˘æ ˘Ø ˘« ˘jò ˘á . Jh ˘âdƒ g ˘ò √ dG ˘Π ˘é ˘æ ˘á J˘ ≤˘ Ëó dG˘ à˘ ≤˘ jQɢ ô d˘ Π˘ é˘ æ˘ á G S’C° ˘SÉ ° ˘« ˘á M ˘ƒ ∫ G Y’C ˘ª ˘É ∫ eô÷G ˘« ˘á Gh e’C ˘Qƒ dÉŸG ˘« ˘á dGh ˘Ñ ˘dƒ ˘« ù° ˘« ˘á dGh˘ ≤˘ fɢ fƒ˘ «˘ á ΠëàdGh« Π« á... ïdG. ’ ¿ áæéΠdG G S’CSÉ° °« á … LGhâ¡ äÉjóëàdG G J’B« á: ¿ HÉgQ’G« Ú hGC e© ¶ª ¡º SGGƒeóîà° Y’Cª dÉ¡ º hO’ V° ©« áØ, … ÒZ IQOÉb ΠY≈ ØæJ« ò πc äÉÑΠW áæéΠdG ûehjQÉ° ©É¡ .

¿ Z« ÜÉ J© jô∞ TπeÉ° eh© ઠó ÜÉgQÓd hódG‹ S° ªí Ñd© ¢† hódG∫ QGôbG J ˘© ˘jô ˘≤ ˘äÉ hGC e ˘bGƒ ˘∞ NGC ˘iô H ˘ AGRÉE gQ’G ˘ÜÉ ah ˘≤ ˘ d ˘ûà ° ˘jô ˘© ˘JÉ ˘¡ ˘É dG ˘NGó ˘Π ˘« ˘á hGC d¶ ahôÉ¡ ùdG° «SÉ °« á.

¿ ΩGõàdG dGQGô≤ 1373 h dGB« ଠÉc¿ h’ Gõj∫ ûjπμ° H© ¢† àdG≤ «« ó ùŸ° ádÉC M ˘≤ ˘ƒ ¥ ùf’G° ˘É ¿, ch ˘ É¿ dG ˘ùà ° ˘É ∫ e ˘à ˘© ˘Π ˘≤ ˘ ‘ dG ˘bGƒ ™˘ M ˘ƒ ∫ g ˘Gò dG ˘à ˘© ˘VQÉ ¢ àÙGª π.

dòHh∂ a ¿ ædG¶ Iô æŸG£ ≤« á dò¡ √ G d’B« á h aGógGCÉ¡ h JGAGôLGEÉ¡ Öéj ¿ J© Èà jôîcᣠjôW≥ dh« ù¢ c dÉB «á áeõΠe πμH UÉØJ° «Π É¡. gh» ΠY≈ πc ÉM∫ Öéj ¿ õcôJ ΠY≈ ùeIóYÉ° hódG,∫ h’ S° «ª É dG† °© «áØ æeÉ¡ , LGƒÃá¡ G Y’Cª É∫ HÉgQ’G« á πÑb ¿ àJ© πeÉ e© É¡ V° ªø æe≥£ àdGü≤ Ò° ùŸGh° dhƒD« á.

S’GhêÉàæà° òdG… øμÁ ¿ üΠîf¢ dGE« ¬ H© ó πc òg√ dGäGQGô≤ dhódG« á àdG» G◊ Uô¢ ΠY≈ G◊ «IÉ Gh ΣÓe’C ûdGhô° ± øjódGh. ΠYh≈ ùŸGΠ° º G¿ ùj° ©≈ G¤ ù–Ú° JGP¬ JhÉgôjƒ£ , ÉeG YGª É∫ dG© æ∞ Óa üJí° G’ ‘ S° «É ¥ ÉaódG´ øY ùØædG.¢

dòHh∂ ΩÉb OóY øe ØdGAÉ¡≤ ùŸGΠ° ªÚ üØHπ° ÷GOÉ¡ øY G ÜÉgQ’E, aª ø jπà≤ GóMG hóæe¿ QÈe μa fÉC¬ πàb SÉædG¢ Lª «© É. dòdh∂ Éa¿ IOÉH’G, ÒéØàdGh hƒædG… G HÉgQ’E» , Gh ÜÉgQ’E QÉëàf’G… ÉgÒZh øe a’G© É∫ G HÉgQ’E« á, ûJπμ° SGIAÉ° ΠdƒfÉ≤ ¿ ôgƒ÷h øjódG ΠY≈ ùdGAGƒ° .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.