Dö≤ ÙDGÉÑ° ¥ ådéãdg ùàd° Πq≥ dgáñ°†¡ d© hóñ a¨ É‹ qùmhé° ¿ Uh° «Ø ¬

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

RôMGC hóÑY a¨ É‹ ΠY≈ e« ùàHƒ° «ûà °» ùf’ô° ƒØjG 6 dÖ≤ ùdG° ˘Ñ ˘É ¥ dG ˘ã ˘ådÉ d ˘ùà ° ˘ Πq ˘≥ dG ˘†¡ ° ˘Ñ ˘á , dG ˘ò … f ˘¶ ˘ª ˘¬ dG ˘æ ˘OÉ … ÊÉæÑΠdG ùΠd° «äGQÉ ùdGh° «áMÉ ‘ ôjO dG≤ ªô , ûÃácQÉ° 39 S° «IQÉ , ΩÉeGh Lª Qƒ¡ ÒØZ øe IGƒg VÉjôdGá° ŸG« fÉμ« μ« á.

MGh ˘à ˘π FGQ ˘ó qùM° ˘É ¿ Y ˘Π ˘≈ e ˘« ˘ùà °˘ Hƒ˘ «˘ ûà° ˘» ùf’° ˘ô jG˘ Ø˘ ƒ 9 õcôŸG ÊÉãdG, jQOhQh∂ YGôdG» ΠY≈ ùf’° «É ÉàdO ûJG¢ G± àfG« ¨Gô ∫ õcôŸG ådÉãdG. êQóæjh ùdGÉÑ° ¥ ‘ QÉWG áΠMôŸG áãdÉãdG G IÒN’C øe Hádƒ£ ÉæÑd¿ Πd© ΩÉ QÉ÷G.… Jh°† ªâæ ùŸGHÉ° á≤ çÓK ΠW© äÉ SQ° ª« á, àYGhª ó a« É¡ ›ª ƒ´ aGπ°† Úàbh ùeÚΠé° ‘ dGΠ£ ©äÉ çÓãdG, ÓY’¿ JÎdG« Ö dG© ΩÉ ùΠdFÉ° Ú≤.

Éægh JÎdG« Ö dG© ΩÉ h’C ∫ 15 SFÉ° ≤ : 1 - hóÑY a¨ É‹ ΠY≈ e« ùàHƒ° «ûà °» ùf’ô° 3.16.75) FÉbO,(≥ 2 - óFGQ qùMÉ° ¿ Y ˘Π ˘≈ e ˘« ˘ùà ° ˘Hƒ ˘« ˘ûà °˘ » ùf’° ˘ô O3.24.75),( 3 - jQOhQ ˘∂ ˘ YGôdG» ΠY≈ ùf’° «É ÉàdO ûJG¢ G± àfG« ¨Gô ∫ O3.25.31),( 4 - Z ˘É˘ hQ g ˘É˘ JhQ ˘«˘ ˘É ˘¿ Y ˘Π ˘ ˘≈˘ H ˘»˘ ΩG HO ˘Π ˘ ˘«˘ ˘ƒ˘ 330 S° ˘»˘ G… O3.27.19),( 5 - fƒ≤ ’ eG« ʃ ΠY≈ e« ùàHƒ° «ûà °» ùf’ô° O3.30.73),( 6 - e« ûÉ° ∫ a¨ É‹ ΠY≈ H» ΩG ΠHO« ƒ 325 G… O3.32.61),( 7 - ƒH∫ üb° «Ø » ΠY≈ H» ΩG ΠHO« ƒ 330 S° » G… O3.32.75),( 8 - OÉa… Mª ó ΠY≈ e« ùàHƒ° «ûà °» ùf’ô° O3.34.91),( 9 - RƒL± óæg… ΠY≈ e« ùàHƒ° «ûà °» ùf’ô° O3.35.70),( 10 - OG… ƒHG Ωôc ΠY≈ e« ùàHƒ° «ûà °» ùf’ô° O3.36.52),( 11 - TÚgÉ° ôHÉL S{ʃ° { ΠY≈ ShQÉHƒ° jÈÁG ˘õ˘ ˘G˘ O3.39.44),( 12 - HQ ˘«˘ ˘ ˘™˘ ˘ jG ˘ƒ˘ ˘Ü Y ˘Π˘ ˘≈˘ e˘ «˘ ùà° ˘Hƒ ˘« ˘ûà °» ùf’ô° O3.39.97),( 13 - L˘ «˘ Π˘ ÒÑ H˘ æ˘ äƒq ΠY≈ ƒæjQ Πc« ƒ QGB 3O3.40.63) ,( 14 - e« ûÉ° ∫ ZR« Ö ΠY≈ H» ΩG ΠHO« ƒ 316 O3.41.18),( 15 - ƒL QƒØc… ΠY≈ e« ùàHƒ° «ûà °» ùf’ô° Σ O3.41.66).(

Éægh HGCÉ£ ∫ Πàfl∞ äÉÄØdG: RôMGC L« ÒÑΠ H äƒæq ΠY≈ ƒæjQ Πc« ƒ QG 3 dÖ≤ áÄa aódG™ G eÉe’C» , ÓJh√ ÒHhQ êôYG ΠY≈ ƒæjQ Πc« ƒ, Kº ûjQQÉ° gGôHG« º ΠY≈ ƒæjQ Πc« ƒ Πjh« ùeÉ.¢ cª É RôMG hQÉZ JhQÉg« É¿ ΠY≈ H» ΩG ΠHO« ƒ 330 S° » G… dÖ≤ áÄa aódG™ ØΠÿG» , ÓJh√ e« ûÉ° ∫ a¨ É‹ ΠY≈ H» ΩG ΠHO« ƒ ,325 Kº ƒH∫ üb° «Ø » ΠY≈ H» ΩG ΠHO« ƒ 330 S° » G.… RôMGh L« ÒÑΠ äƒæH dÖ≤ áÄa { SGC¢ ΩG z3, eh« ûÉ° ∫ a¨ É‹ dÖ≤ áÄa SG{¢ ΩG 4,{ hóÑYh a¨ É‹ dÖ≤ áÄa SG{¢ ΩG 5,{ ÊÉgh óYQ dÖ≤ áÄa SG{¢ ΩG z6. πàMGh fƒ≤ ’ eG« ʃ õcôŸG h’G∫ ‘ ÛGª áYƒ {¿ z, πMh RƒL± óæg… fÉK« OGh… ƒHG Ωôc ãdÉK . RôMGh ƒL õb… dÖ≤ áÄØdG ùeÉÿGá° , ıGzhzΩô°† fGGƒ£ ¿ Vƒ° dÖ≤ áÄØdG áæeÉãdG.

h‘ àÿG ˘É ˘Ω , J ˘êƒ˘ FQ ˘« ù¢ æ÷ ˘á jQ ˘VÉ ° ˘á ùdG° ˘« ˘äGQÉ ‘ dG ˘æ ˘OÉ … æŸG ˘¶ ˘º Y ˘ª ˘OÉ ◊Oƒ eh˘ jó˘ ô dG˘ Π˘ é˘ æ˘ á c˘ Hɢ » c˘ jô˘ μ˘ ô ôjóeh ùdGÉÑ° ¥ f© ªÉ ¿ ÉM” ùeh° hƒD ∫ bƒJ« â TGEIQÉ° f’GÓ£ ¥ ƒÁQ¿ Y ˘£ ˘« ˘á ùeh° ˘ hƒD∫ ùdG° ˘eÓ ˘á f ˘≤ ˘ƒ ’ g ˘æ ˘ó … dG ˘Ø ˘FÉ ˘jõ ˘ø , Sh° ˘Πq ˘º ◊Oƒ YQO ˘ J ˘cò ˘jQÉ ˘á , H ˘SÉ ° ˘º dG ˘æ ˘OÉ … æŸG ˘¶ ˘º , G¤ ƒÁQ¿ Y ˘£ ˘« ˘á ㇠˘π FQ ˘« ù¢ H ˘Π ˘jó ˘á jO ˘ô dG ˘≤ ˘ª ˘ô fGC ˘£ ˘Gƒ ¿ ùHÊÉà° .

[ QÉÑc G◊ Qƒ°† e™ øjõFÉØdG.

S)ƒcÉ° (

[ hóÑY a¨ É‹ ΠY≈ e« ùàHƒ° «ûà °» ùf’ô° ƒØjG .6

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.