7 e« dgó« äé dg« Ωƒ

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

[ LQ ˘É :∫ eQ ˘» dG ˘≤ ˘Uô ¢ ùdG)° ˘YÉ ˘á 0018^ ( Ω800h 10)20^ ( Ω400h 50)20^ .(

[ S° «äGó : dGõØ≤ áfGõdÉH 35)18^ ( 3h ±’ Ω fGƒe™ 25)20^ ( 20h Πcº ûe° «É 35)8^ ( ùdGhYÉÑ° «á 10)19^ .(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.