G W’C© ªá ægódg« á OE© ÉÆΠ ÌCGC Nª ƒ’ .. fõmh

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

c ˘GÒã e ˘É j ˘üæ ° ˘í G W’C ˘Ñ ˘AÉ AGÈÿGh H ˘© ˘Ωó J ˘æ ˘hÉ ∫ ŸG cÉC ˘ä’ƒ ægódG« á μH« ªäÉ IÒÑc, àd ÉgÒKÉC ùdGÑΠ° » ΠY≈ üdGáë° . ’ ¿ SGQOäÉ° áãjóM üΠNâ° ¤ ¿ hÉæJ∫ WGC© ªá cò¡ √ ’ jüà≤ ô° Y ˘Π ˘≈ dG† ° ˘Qô üdG° ˘ë ˘» Y† ° ˘jƒ ˘É a ˘ùë Ö°, H ˘π fGC ˘¡ ˘É J ˘ KƒD ˘ô Y ˘Π ˘≈ G ùf’E° ˘É ¿ OEh© ˘Π ˘¬ ÌcGC N ˘ª ˘ƒ ’ Mh ˘fõ ˘É , Y ˘IhÓ Y ˘Π ˘≈ J ˘ gÒKÉC ˘É ùdGÑΠ° » ΠY≈ dGäGQó≤ ægòdG« á.

aó≤ UƒJπ° ΠYª AÉ øe eÉL© á c{ª zêójÈ jÈdGfÉ£ «á ¤ òg√ àædG« áé H© ó ÜQÉOE ΠY≈ GôÄa¿ àdG¡ ªâ cª «äÉ IÒÑc øe ƒgódG¿ , Uôaó° ƒãMÉÑdG¿ LGôJ™ ùeiƒà° AÉcòdG jódÉ¡ ûH° ˘μ ˘π e ˘Π ˘ë ˘ƒ ®, c ˘ª ˘É a˘ ≤˘ äó c˘ π ŸG¡ ˘äGQÉ dG˘ à˘ » cG˘ ùà° ˘Ñ ˘à ˘¡ ˘É f˘ à˘ «˘ é˘ á jQÉ“˘ ø N† °˘ ©â d˘ ¡˘ É, c˘ Lɢ à˘ «˘ RÉ àŸG˘ gɢ äÉ, H˘ π a˘ ≤˘ äó g ˘ò √ dG ˘Ø ˘Ä ˘Gô ¿ dG ˘Zô ˘Ñ ˘á H ˘É ◊cô ˘á UGC° ˘Ó . ûch° ˘âØ dG ˘SGQó ° ˘á ¿ ùeiƒà° AÉcòdG áÑZôdGh ‘ G◊ ácô ⁄ àj¨ Ò iód GôÄØdG¿ dG ˘à ˘» ⁄ J ˘à ˘æ ˘hÉ ∫ … f ˘ƒ ´ e ˘ø dG ˘gó ˘ƒ ¿. fGh ˘£ ˘bÓ ˘É e˘ ø dG˘ ûà° ˘HÉ ˘¬ Gd μÑ Ò HÚ Yª Π« à» q S’Gà° ÜÓ≤ iód G ùf’EÉ° ¿ GôÄØdGh¿ , øμÁ SGE° ˘≤ ˘É • f ˘à ˘« ˘é ˘á dG ˘SGQó °˘ á Y˘ Π˘ ≈ G ùf’E° ˘É ¿ c˘ dò,∂ ah˘ ≤˘ É ÉŸ b˘ dɢ ¬ dG ˘© ˘É ⁄ ûŸG° ˘ô ± Y ˘Π ˘≈ dG ˘Ñ ˘åë fGB ˘jQó ˘ƒ e ˘« ˘GQƒ … dG ˘ò … UhG° ˘≈ òëH± ùfáÑ° IÒÑc øe ægódG« äÉ àdG» dhÉæàjÉ¡ ùf’GÉ° ¿ øe FÉbª á dG£ ©ΩÉ , ’ S° «ª É Ñfi» ◊Ωƒ ÑdG§ dGh¨ æº , UÉNá° GPGE Éc¿ g A’ƒD ƒdhÉæàj¿ òg√ G W’C© ªá ûHπμ° àæe¶ º, ¿ âfÉc J© æ« ¡º J’ÉM¡ º üdGë° «á ùØædGh° «á ægòdGh« á, ûeGÒ° G¤ ¿ bƒàdG∞ øY hÉæJ∫ ægódG« äÉ IóŸ 10 ΩÉjGC Øc« π SÉHà° ©IOÉ dGIƒ≤ ægòdG« á àdG» ùJâÑÑ° òg√ G W’C© ªá ØHfGó≤ É¡.

ùeƒc)° ªùdƒ ÉjÉμ° GóaGôH(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.