Ùÿg{à° zπñ≤

Al-Mustaqbal - - J À˘ ˘ª ˘ ˘é ˘ Ģ -

SGh° ˘à ˘æ ˘μ ˘äô c{ ˘à ˘Π ˘á ùŸG° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘zπ dG ˘æ ˘« ˘HÉ ˘« ˘á L ˘áÁô ÿG£ ˘∞ HÉgQ’G« á Πd£ «øjQÉ cÎdG« Ú h äóHGC ûN° «à É¡ øe { ¿ ƒμj¿ QGôb YG ˘IOÉ jô–∂ Y ˘ª ˘Π ˘« ˘äÉ ÿG£ ˘∞ b ˘ó fG ˘£ ˘Π ˘≥ e˘ ø L˘ jó˘ ó ‘ d˘ Ñ˘ æ˘ É¿ æehÉ¡ Ée ƒg ƒaóe´ äGôjÈàH Vƒaôeá° ah« É¡ OôdG ΠY≈ Yª Π« á N∞£ H© ¢† fÉæÑΠdG« Ú ‘ æeá≤£ RGõYGC ‘ SÉjQƒ° , πÑb 15 TkGô¡° , ghº Ée GƒdGR JÓFÉYh¡ º j© ƒfÉ¿ JQGôe¬ ZôdÉHº øe πc ÷GOƒ¡ ádhòÑŸG bÓW’E¡ ºz .

h äócGC G{¿ Yª Π« á ÿG∞£ ’ J OƒD … ’ G¤ dG† °¨ § ΠY≈ ÉæÑd¿ ÜÉbQh fÉæÑΠdG« Ú h JOGQGE¡ º üehÉ° ◊¡ º h’ ≥≤– óg± øe ΩÉb HGò¡ dG© ªπ … dG† °¨ § ΠY≈ ádhódG cÎdG« á àdª SQÉ¢ V° ¨Wƒ É¡ ΠY≈ zÚØWÉÿG. Qh äGC G{¿ áÁôL ÿG∞£ â“‘ æeá≤£ PƒØf G◊ Üõ ŸGáΠØ≤ h ΩÉeGC ÚYGC LGCIõ¡ ádhódG, ÉÃQh ƒμj¿ ÜõM ΠdG¬ ÌcGC e ˘ø j ˘© ˘ô ± eÉ“˘ e ˘μ ˘É ¿ MG ˘à ˘é ˘RÉ dG ˘gô ˘FÉ ˘ø eh˘ ø b˘ ΩÉ H˘ ¡˘ ò√ áÁô÷G, ÉàdÉHh‹ a ¿ ΠY« ¬ ùŸGIóYÉ° ΠY≈ ôjô– gôdG« Úàæ ÓWGh¥ SMGô° ¡ª É f’C¬ Ée øe T∂° ‘ ¿ SGà° ªQGô G ôe’C S° «æ ©ùμ ¢ ÉHh’ ΠY≈ ÉæÑd¿ ΠYh≈ Lª «™ fÉæÑΠdG« Ú Sh° «Éæ ∫ ÉæÑd¿ øe FGôL¬ dGQô°† zÚÑŸG. h‘ JQƒ£ üàeπ° , ΠYª â ùŸG{à° zπÑ≤, G¿ UÉæYô° HõM« á HÉJ© á pd`Mz ˘Üõ dG ˘Π ˘¬ z N ˘£ ˘âØ ‘ e ˘æ ˘£ ˘≤ ˘á G◊ çó S° ˘FÉ ˘≥ T° ˘MÉ ˘æ ˘á e˘ ø

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.