Hádƒ£ Éæñd¿ Oôød… ÉLÔDG∫ ûπdô£° „

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

æj¶ º GOÉ–’ ÊÉæÑΠdG ûΠdô£° „ üJØ° «äÉ Hádƒ£ ÉæÑd¿ OôØd… ÉLôdG,∫ Ée ÚH 16 ÜGB QÉ÷G… 28h æe¬ , ‘ óæa¥ ódƒZ¿ dƒJ« Ö ÉjÒdÉZ - ìÉæ÷G.

àJh dÉC ∞ ÑdGádƒ£ øe 7 ä’ƒL, àjh πgÉC hGC ∫ Sáà° ÚÑY’ Πdª áΠMô dG ˘æ ˘¡ ˘FÉ ˘« ˘á . Sh° ˘« ˘é ˘ô ,… ‘ N˘ à˘ ΩÉ dG˘ Ñ˘ £˘ dƒ˘ á, J˘ jRƒ˘ ™ ûdG° ˘¡ ˘äGOÉ ÚH ÚHQóŸG øjòdG TGƒcQÉ° ‘ IQhódG ÑjQóàdG« á, àdG» f¶ ªÉ¡ GOÉ–’ , ‘ M ˘jõ ˘Gô ¿ VÉŸG° ˘» . d ˘Π ˘ª ˘jõ ˘ó e ˘ø ŸG© ˘Π ˘eƒ ˘äÉ G üJ’E° ˘É ∫ H ˘É ◊μ ˘º FôdG« ù° » ΠY» ûjhÉ÷G¢ ΠY≈ bôdGº 03300166/ ΠYª É G¿ SQ° º T’GΣGΰ ƒg 20 GQ’hO cÒeGC« É.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.