Ùjôcï° Säqgƒà° ‘ EÉ÷G© á

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

b äQôq éædGª á G cÒe’C« á ùjôcÏ° SäQGƒà° 23) Sáæ° ( cÎdG« õ ΠY≈ ùeà° ΠÑ≤É¡ ΩóYh AÉØàc’G ÖfÉ÷ÉH æØdG» ëàdÉaâ≤ eÉéH© á ààdª º a« É¡ ShQOÉ¡° hü– π° ΠY≈ TIOÉ¡° . h VhGCâë° SäQGƒà° fGÉ¡ SSQóà° ¢ G ÜO’C G Πμf’E« õ… ‘ eÉL© á

UCLA , a« ªÉ ùJà° ªô ‘ dG≤ «ΩÉ JÉeGõàdÉHÉ¡ ùdG° «æ ªFÉ «á . ΠjGO)» QhÒe(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.