BAKHETHI BA PELE LE KEMISO EA BAIKETI

Lesotho Times - - News -

Joalekaha Mot­lotlehi Raba­sotho a se a entse khoele­hetso ea let­satsi la likhetho, e leng ka la 28 Hlakola 2015, Komisi e Ikemet­seng ea Likhetho e se e kene khabong ka matla ho lokisetsa likhetho tseo; ‘me e se e tsamaea ka methati ka ho latel­lana ha eona e tlang ho re fih­lisa let­sats­ing leo le leholo. Methati eo re seng re fetile ho eona ke e kang Ngoliso ea Bacha ba lilemo li leshome le metso e supileng (17), ba tla be ba fih­letse lilemo tse leshome le metso e ro­beli (18) ka let­satsi la likhetho; ‘me ke nakong ena eo pheletso ea ngoliso ea bona e neng e bile e ts’oaea ho khe­futsa ha ngoliso ea bakhethi (Sus­pen­sion of Reg­is­tra­tion). Khe­futso ena e tla lula e le joalo ho fih­lela mat­satsi a ro­beli kamorao ho let­satsi la likhetho; e leng hore ngoliso ea bakhethi e tla boela e thakholoa hape ka la 08 Tl­hakubele 2015.

Mothati ona o set­soe mo­rao ke tl­hahlobo ea Manane a Bakhethi ka la 22 Ts’itoe 2014, moo Mosotho ka mong ea ngoliselit­seng likhetho a neng a lebelet­soe ho atamela sets­ing sa habo sa ngoliso ea bakhethi hoe a hlahloba le ho etsa litok­iso tsohle tse hloka­ha­lang lena­neng la bakhethi. Tl­hahlobo ena e ne e bile e tsamaea ‘moho le ho ken­ngoa ha likhanyetso Ngolisong ea Bakhethi, moo mokhethi e neng a lokela hore ebe o entse khanyetso ho seo a se bo­nang se sa nepa­hala Lena­neng la Bakhethi.

Kopo ea ho khetha o le mokhethi oa pele.

Hon a le bakhethi bao, ka mo­lao, ba bit­soang Bakhethi ba Pele. Bana ke batho ba khethang pele ho let­satsi le be­hilo­eng e le let­satsi la likhetho, ‘me ba bonts’it­so­eng ka mo­laong hore na ke batho ba mofuta ofe. Bona bakhethi bana, hakaalo joalekaha ba lumel­loa ke mo­lao ho ba bakhethi ba pele, empa ba lokela ho etsa likopo tsa boemo boo. Le­baka le leholo ke hore Komisi e tle e tsebe ho hlophisa le­nane la bakhethi ba pele; ho tse­joe hore na ba bakae; ele hore ho tse­joe ho hlophisa thepa e tlang ho ba khethisa, ho bile ho its’etle­hiloe ka ma­ba­tooa ao ba tsoang ho ona. Likopo tsena tsa Bakhethi ba Pele li bulet­soe ho fih­lela ka Son­taha sa la 11 Pherekhong 2015.

Bakhethi ba Pele ke bafe?

Bakhethi ba Pele ba arot­soe ka mekhahlelo ho latela Mo­lao oa Likhetho oa 2011; ‘me mekhahlelo ena ke e late­lang:

• Base­beletsi ba sech­aba ba se­belet­sang ‘Muso oa Le­sotho Mat­long a Boemeli lina­heng tseo Le­sotho le nang le set­soalle le tsona; malapa a bona ek­a­sita le baphe­lisuoa le base­beletsi ba ba bona ba phe­lang le bona lina­heng tseo ba leng ho tsona;

• Mosebeletsi oa sech­aba ea tla be a le sieo ka­har’a naha, a tsoile ka thomo ea mose­betsi oa hae; ‘me let­sa­tasi la likhetho le fihla a ntse a le sieo ka­har’a naha;

• Moiketi oa likhetho; Moemeli oa Moiketi le Moemeli oa Mokha oa Lipolotiki;

• Mosebeletsi oa Komisi e Ikemet­seng ea Likhetho ea tla be a le ts’ebet­song ka let­satsi la likhetho;

• Setho sa se­polesa sa Le­sotho se tla be se le mose­bets­ing o amanang le likhetho ka let­satsi la likhetho;

• Setho sa sesole sa Le­sotho se tla be se le mose­bets­ing o amanang le likhetho ka let­satsi la likhetho;

• Mole­belli oa likhetho ea tla be a etsa ts’ebetso ea bole­belli ka let­satsi la likhetho;

• Mophat­lalatsi oa litaba ea tla be a etsa ts’ebetso ea bophat­lalatsi ba likhetho ka let­sati la likhetho;

• Base­beletsi ba tsa boph­elo ba tla be ba le ts’ebet­song ka let­satsi likhetho;

• Base­betsi ba bole­beli (Se­cu­rity per­son­nel) ba tla be ba le ts’ebet­song ka let­satsi la likhetho.

Lihlopha tsena tse bonts’it­so­eng ka­holimo ke tsona tse nang le tokelo ea ho etsa likopo tsa ho ba bakhethi ba pele. Ha mokhethi a etsa kopo ea ho ba mokhethi oa pele o hloka toko­mane ea boit­se­biso; mokhethi a be a ngoliselitse ho khetha leba­too­eng la hae; ‘me kopo e tekeneloe ke mokopi bo-teng ba paki.

Kemiso ea Baiketi

Ts’ebetso ea Kemiso ea Baiketi e qalile bekeng eona ena ka phu­mants’o ea litoko­mane tsa kopo ea ho ba Moikeli. Litoko­mane tsena tse fu­mane­hang li­ofis­ing tsa Bakhut­lisi ba Sephetho li lokela ho tlat­soa ka nepo ke mekhahlelo kaofela ea batho ba loke­lang ho li tlatsa.

a) Motho ea et­sang ts’its’inyo ea ho emisa Moiketi;

b) Motho ea tlat­sang ts’its’inyo e joalo;

c) Moiketi ea amohelang kemiso.

Toko­mane ena ea kemiso e isoa ho Mokhut­lisi oa Sephetho e bile e fele­het­soa ka Mal­oti a makholo a ma­beli (M200.00) e leng pe­heletso e tlang ho buse­let­soa Moiketi haeba a ka hapa li­palo tse et­sang karolo ea leshome (10%) ea batho ba ngolisit­seng leba­too­eng leo a emeng ho lona. Empa ha Moketi a si­toa ho fih­lela li­palo tseo, chelete ea hae ea pe­heletso e oelella mokotleng oa sech­aba. Litoko­mane tsa Ba­liketi ba ts’ehe­lit­so­eng ke mekha ea bona ea lipolotiki ba lokela hore ba be le setempe sa mokha oa bona toko­ma­neng ea boiketo. Litoko­mane tsena tsa boiketo li lokela ho finyella ofis­ing ea Mokhut­lisi oa Sephetho ka Labohlano la la 09 Pherekhong 2015, ha phat­lalatso ea Baiketi ba emisit­so­eng eona e tla ba ka Lab­o­raro la la 14 Pherekhong 2015.

Li sa tla.

Newspapers in English

Newspapers from Lesotho

© PressReader. All rights reserved.