NETOLERUOKIME PA­TY­ČIŲ

Laima - - „Laimos“paštas -

No­ri­si šauk­ti, rėk­ti ir pra­šy­ti jū­sų, kad dau­giau ra­šy­tu­mė­te apie pa­ty­čias, nes la­bai su­jau­di­no st­raips­nis „Vie­šu­mo kai­na: tarp eufo­ri­jos ir kan­ky­nės“. Nu­ste­bi­no Gied­rės Kil­čiau­skie­nės at­vi­ru­mas ir drą­sa pri­si­pa­žin­ti, kad ko­men­ta­rai ją skau­di­na ir kad kar­tais ji pa­ti už­gau­na ki­tų jaus­mus. Pa­ti­kė­ki­te, pa­ty­čias ken­čia ir dau­gy­bė Lie­tu­vos mies­te­lių žmo­nių – ten jie dar leng­viau tei­sia­mi ir kri­ti­kuo­ja­mi, o ką jau kal­bė­ti apie si­tu­aci­ją mo­kyk­lo­se! Mes ne­mo­ko­me vai­kų to­le­ran­ci­jos ir pa­gar­bos, pa­tys juo­kia­mės iš ki­tų, svai­do­mės pik­tais ko­men­ta­rais žiū­rė­da­mi te­le­vi­zi­jos lai­das. Au­gi­nu du vai­kus, to­dėl man ne tas pats, ko­kie jie už­augs. No­riu juos iš­auk­lė­ti taip, kad jie ni­nie­ka­dakd ne­že­min­tų ir ne­si­ty­čio­tų iš ki­tų. Kal­bė­ki­me apie pa­ty­čių pa­sek­mes – gal tai mums pa­dės su­si­pras­ti.

GIED­RĖ, JONAVA

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.