Jo sti­lius mums pa­tin­ka

Jef­fas Goldblu­mas pa­si­ren­gęs pa­neig­ti prie­lai­dą, kad Ho­li­vu­de (ar kur nors ki­tur) nė­ra vie­tos se­nu­kams. Ma­tyt, vis­kas pri­klau­so nuo pa­ties se­nu­ko: ak­to­riaus, ku­riam spa­lio 22 d. su­kan­ka 62-eji, iki šiol rei­kia vi­siems.

Laima - - Turinys -

Jef­fas Goldblu­mas. Vi­sur yra vie­tos se­nu­kams

Ži­no­ma, jis aukš­tas (1,94 m), liek­nas, tau­riai pra­ži­lęs ir po­pu­lia­ru­mo rei­tin­guo­se vie­na kai­re įveik­tų jau­nik­lį Ro­ber­tą Pat­tin­so­ną ar net John­ny De­p­pą su Bra­du Pittu. Pat­tin­so­nui rei­kia „Di­or“smo­kin­go, De­p­pui – pi­ra­to

dz­van­gu­liu­kų ir mė­ly­nų aki­nių, Pittui – An­ge­li­nos Jo­lie ir pul­ko vai­kų. O Goldblu­mui pa­kan­ka odi­nės striu­kės, džin­sų ir fe­do­ros, pri­den­gian­čios plik­te­lė­ju­sią aukš­tą kak­tą. (Ge­riau pa­žįs­tan­tys ak­to­rių tei­gia, kad jo akys ga­li keis­ti spal­vą – nuo tam­siai ru­dų iki per­si­ki­nių – ir bū­tent šis efek­tas pri­kaus­to pa­šne­ko­vų ar žiū­ro­vų dė­me­sį. Dar jis mo­ka ju­din­ti au­sis – at­ski­rai vie­ną nuo ki­tos – ir pa­de­monst­ra­vo šį ta­len­tą per Co­na­no O’Brie­no po­kal­bių šou.) Bū­tent dėl pa­ly­gi­ni­mo su De­p­pu bus įdo­mu pa­žiū­rė­ti nau­ją ko­me­di­ją „ Mort­de­cai“, kur jie vai­di­na abu.

Ame­ri­kie­tiš­ko­ji vy­rų žur­na­lo GQ ver­si­ja ne­se­niai sky­rė di­džiu­lę fo­to­se­si­ją Jef­fui ir lai­ko jį vie­nu sti­lin­giau­sių de­šimt­me­čio vy­rų. Pro­diu­se­riai no­ri jį ma­ty­ti aikš­te­lė­je – są­ly­gas ir vaid­me­nis dik­tuo­ja pats ak­to­rius: vaid­me­nys „ Mu­sė­je“, „ Ne­pri­klau­so­my­bės die­no­je“, „ Ju­ros pe­rio­do par­ke“ar se­ria­luo­se „Įsta­ty­mas ir tvar­ka“, „Vi­las ir Grei­sė“– ir taip ki­no istorija. In­ter­ne­te rim­tai svars­to­mos Goldblumo ge­nia­lu­mo pa­slap­tys (kol kas dau­giau­sia bal­sų su­rin­ko ma­nia­ki­nės dep­re­si­jos ir pui­kaus hu­mo­ro jaus­mo de­ri­nys) ir konsta­tuo­ja­ma, kad jis sensta gra­žiau nei dau­ge­lis bend­ra­am­žių.

Ho­li­vu­do kro­ni­kos au­to­riai net at­ra­do „goldblu­miz­mo“fe­no­me­ną (ši­taip žur­na­lis­tai pir­miau­sia pra­mi­nė ak­to­riaus ta­len­tą vie­nu žo­džiu už­ka­riau­ti mo­te­riš­ką­ją au­di­to­ri­ją – nuo res­to­ra­no pa­da­vė­jų iki jo džia­zo gru­pės „The Mild­red Sni­tzer Or­chest­ra“klau­sy­to­jų).

Kol ki­ti už­im­ti Goldblumo fe­no­me­nais ir prin­ci­pais,

„Goldblu­miz­mo“fe­no­me­nu žur­na­lis­tai pra­mi­nė ak­to­riaus ta­len­tą vie­nu žo­džiu už­ka­riau­ti mo­te­riš­ką­ją au­di­to­ri­ją.

pats Jef­fas gy­ve­na, kaip gy­ve­na: gro­ja pia­ni­nu (iš­ties tai da­ro be­veik vir­tuo­ziš­kai ir jei ne­bū­tų ta­pęs ak­to­riu­mi, grei­čiau­siai bū­tų ta­pęs mu­zi­kan­tu), dės­to ak­to­rys­tės pag­rin­dus ne­di­de­lė­je stu­di­jo­je, va­di­na sa­vo ru­dą ma­žy­lį pu­de­lį Vu­džiu Ale­nu Goldblu­mu, skai­čiuo­ja žings­nius, ku­riuos nu­ei­na per die­ną (10 000–12 000), gy­ve­na su per­pus jau­nes­ne mo­te­ri­mi – „Ci­rque du So­leil“gim­na­ste olim­pie­te Emi­lie Li­vings­ton, ku­riai pa­si­pir­šo šią va­sa­rą.

Jis su­ta­ria su anks­tes­nė­mis sa­vo su­tuok­ti­nė­mis Pat­ri­cia Gaul ir Gee­na Da­vis. Ypač su pa­sta­rą­ja – jų san­tuo­ka tru­ko vos tre­jus me­tus ir tris fil­mus („ Mu­sė“, „Tran­sil­va­ni­ja 6-5000“ir „ Že­mės mer­gi­nos leng­vai pri­ei­na­mos“), ta­čiau ir da­bar Gee­ną va­di­na ge­ru žmo­gu­mi ir pui­kia ak­to­re. Nors ap­skri­tai jam vi­sa­da pa­ti­ko jau­nes­nės (ge­ro­kai jau­nes­nės) mo­te­rys. 2010 m. Goldblu­mas rim­tai su­si­ti­ki­nė­jo su gar­sią­ja He­ars­tų spau­dos im­pe­ri­jos įpė­di­ne Ly­dia He­arst. Kal­bė­ta apie ve­dy­bas – tai iš­ties bū­tų bu­vu­sios am­žiaus ve­dy­bos JAV aukš­tuo­me­nė­je, ta­čiau ir Ly­dią, ir jos įta­kin­gą šei­mą, sa­ko­ma, at­bai­dė 32 me­tų skir­tu­mas (Ly­diai tuo­met bu­vo 26-eri...). Pra­ėjo 4 me­tai, jau­no­ji He­arst iki šiol vie­ni­ša, o štai Jef­fas ren­gia­si ei­ti prie al­to­riaus. Ir kas, sa­ky­ki­te, lai­mė­jo šio­je si­tu­aci­jo­je?!

Ga­li­ma teig­ti, kad be­pi­gu Goldblu­mui bū­ti sa­vi­mi, vi­lio­ti jau­nas mo­te­ris cha­riz­ma ir dik­tuo­ti tai­syk­les Ste­ve­nui Spiel­ber­gui (kai su­si­gin­či­jo su re­ži­sie­riu­mi, ko­kiu tem­pu tu­ri kal­bė­ti Ja­nas Mal­kol­mas „ Ju­ros pe­rio­do par­ke“, sva­res­nė bu­vo ak­to­riaus nuo­mo­nė), kai jo tur­tas ver­ti­na­mas 40 mln. do­le­rių ir jis vai­di­no gar­siau­siuo­se XX a. fil­muo­se. Jef­fas ap­skri­tai ga­li bū­ti lai­ko­mas lai­mės kū­di­kiu – jei pri­im­tu­me už tie­są jo žo­džius, kad dan­ty­se nie­ka­da nė­ra bu­vę sky­lių ir jis ne­tu­ri nė vie­nos plom­bos. (Aiš­ku, ga­li bū­ti, kad dan­tys tie­siog pro­te­zuo­ti, bet ti­kė­ki­me, kad dan­tu­kų fė­ja ir­gi tu­ri nu­my­lė­ti­nių.)

Ke­lią į žvaigž­des vai­ki­nas iš žy­dų šei­mos pra­dė­jo ne nuo mi­li­jo­nų, o nuo ne­di­de­lio maiš­to – tė­tis gy­dy­to­jas slap­ta ti­kė­jo­si, kad sū­nus eis jo pė­do­mis, nors iš­si­la­vi­nu­si šei­ma ne­žvel­gė iš aukš­to ir į ka­rje­rą šou pa­sau­ly­je. Tai­gi, su­lau­kęs 17-os vai­ki­nas iš­va­žia­vo iš gim­to­jo Pit­sber­go prie­mies­čio į Niu­jor­ką – da­ry­ti ka­rje­ros. Įdo­mu, kad vie­na­me iš pirmų sa­vo fil­mų, Wo­ody Al­le­no „ Anė Hol“, Jef­fas iš­ta­rė vos vie­ną fra­zę (ne vel­tui re­ži­sie­riaus var­du jis pa­va­di­no pu­de­lį). Ta­čiau to pa­ka­ko, kad ki­no­ma­nai jį įsi­dė­mė­tų. Ir pra­si­dė­tų dis­ku­si­jos, kas bu­vo pir­miau – Jef­fas Goldblu­mas ar jo fe­no­me­nas.

Fak­tas, kad jis idea­liai tin­ka­mas ak­to­rius sa­vo per­so­na­žams – eks­centriš­kiems in­te­lek­tu­alams ar moks­li­nin­kams – vai­din­ti. Ga­lų ga­le ne vel­tui vai­kys­tė­je jo mėgs­ta­miau­sia lek­tū­ra bu­vo ast­ro­no­mo ir moks­lo po­pu­lia­rin­to­jo Car­lo Sa­ga­no teks­tai, o mėgs­ta­miau­si fil­mai – moks­li­nės fan­ta­s­ti­kos įkvėp­ti tri­le­riai apie vil­ko­la­kius, at­ei­vius ir King Kon­gą su Go­dzi­la. Iš to­kio ne­įti­kė­ti­no de­ri­nio ir su­si­for­ma­vo „goldblu­miz­mas“– kai be­veik ti­ki, kad Goldblu­mas yra tik­ras di­no­zau­rų spe­cia­lis­tas. Kar­tais jį net va­di­na dak­ta­ru Jef­fu Goldblu­mu (ve­lio­nis tė­vas tik­rai tu­rė­tų bū­ti pa­ten­kin­tas gy­ve­ni­mo ke­liu, ku­rį nu­ėjo jo sū­nus). Tie­są sa­kant, jūs pa­čios ga­li­te jo apie tai pa­si­tei­rau­ti – ak­to­rius ren­gia klau­si­mų ir at­sa­ky­mų se­si­jas sve­tai­nė­je www.re­ddit.com. Tik čia ga­li­ma su­ži­no­ti, ku­ris di­no­zau­ras Jef­fui pa­tin­ka la­biau­siai (tri­ce­ra­top­sas), su ko­kiu gy­vū­nu jis su­kryž­min­tų sa­vo DNR (su del­fi­nu) ir net ko­kius per­ka kak­la­raiš­čius (ame­ri­kie­čių fir­mos „Bro­oks Bro­thers“: jie ga­li bū­ti dė­vi­mi iš abie­jų pu­sių – kas prak­tiš­kam Goldblu­mui itin pa­tin­ka).

2O1124LAIMALAIMA | LAP­KRI­TIS 2O14 4

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.