An­ti-aging

Laima - - Prie veid­ro­džio -

Gy­dy­to­jai jau 40 me­tų nau­do­ja LED lem­pas žaiz­doms gy­dy­ti. Šios švie­sos spin­du­liuo­tė pa­ge­ri­na ir pa­grei­ti­na pro­ce­są. Ji ga­li bū­ti tai­ko­ma ir raukš­lėms ly­gin­ti. Tai NA­SA ap­ro­buo­ta tech­no­lo­gi­ja, sau­gi ir ne­skaus­min­ga. Švie­sos te­ra­pi­ja ly­gi­na smul­kias raukš­le­les, su­tei­kia odai elas­tin­gu­mo ir stan­gru­mo, pa­de­da pra­si­skverb­ti van­de­niui. Po pro­ce­dū­rų su­ma­žė­ja po­ros, dings­ta spuo­gai, oda at­ro­do svei­ka, ly­gi ir stan­gri. Atei­ty­je ke­ti­na­ma de­rin­ti LED spin­du­liuo­tę su įpras­to­mis vei­do pro­ce­dū­ro­mis ir ši­taip dar la­biau su­stip­rin­ti švie­sos te­ra­pi­jos po­vei­kį. LED lem­pos kar­tu su inf­ra­rau­do­nai­siais spin­du­liais ga­li pa­dė­ti ko­vo­jant ir su plau­kų slin­ki­mu.

Jums sa­kė, kad ce­liu­li­to įveik­ti ne­ga­li­ma? Gal­būt tai ne vi­sai pa­pras­ta, bet įma­no­ma, ypač nau­do­jant „Cel­lu­la­ze“la­ze­rį. Pro­ce­dū­ra mi­ni­ma­liai in­va­zi­nė: nau­do­jant vie­ti­nę ne­jaut­rą, la­ze­ri­nis „ švirkš­tas“po oda vei­kia tris au­di­nių sluoks­nius. Pir­miau­sia tai­ko­ma­si į gi­liau­sią – ska­ti­na­mas rie­ba­lų tir­pi­mas. Taip pat at­ski­ria­mi jun­gia­mie­ji sluoks­niai, tem­pian­tys odą že­myn. Ga­liau­siai sti­mu­liuo­ja­mas pa­vir­ši­nis odos sluoks­nis – ska­ti­na­mas ko­la­ge­no ga­mi­ni­mas. Pro­ce­dū­ros, ap­ro­buo­tos FDA (Ame­ri­kos mais­to ir vais­tų ad­mi­nist­ra­ci­jos), po­vei­kis il­ga­lai­kis – me­tai ir dau­giau.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.