TAI, KAS GE­RIAU­SIA

Laima - - Tête - à - tête -

Ie­va Nar­ku­tė – iš tų re­tų mo­te­rų, ku­rios ga­li sa­vai­tę mie­lai pra­bū­ti na­mie su mez­gi­niu tarp pa­čios puo­se­lė­ja­mų gė­lių: jai ne­pa­bos­ta jau­kin­tis sa­vo būs­tą.

2Mėgs­ta­miau­sia

kam­ba­ri­nė gė­lė: vir­žis. 4Ma­no

mu­zi­kos die­vai­čiai: Nic­kas Ca­ve’as, „The Na­tio­nal“. 1Fil­mas,

ku­rio nie­ka­da ne­pa­mir­šiu: „Va­lan­dos“.

8As­me­ny­bė,

ku­ria ža­viuo­si: ra­šy­to­ja Vir­gi­nia Wo­olf. 9Ei­lė­raš­tis,

daž­niau­siai skam­ban­tis au­sy­se: Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus „ Šian­die­ną šir­dį­ši pa­si­vaikš­čio­ti iš­lei­siu“.

7Sva­jo­nių

dra­bu­žis: suk­ne­lė – jų daug ir vi­so­kių.

5Gei­džia­miau­sias

desertas: sū­rio pyragas. 6Mies­tas,

į ku­rį no­riu su­grįž­ti: Stokholmas.

3Kny­ga,

ku­rią ne­se­niai at­ra­dau: Cla­ris­sos Pin­ko­los Es­tes „ Bė­gan­čios su vil­kais“.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.