Jau­nes­nis my­li­ma­sis – džiaugs­mas ar pri­klau­so­my­bė

Laima - - Sielos universitetai -

Kaip ro­do šou pa­sau­lio pa­tir­tis, pir­ma­sis va­rian­tas ma­no­mas, jei tik tok ryš ne­su­de­da­ma per daug. Ir per daug iš jo ne­si­ti­ki­ma.

MA­DON­NA, 56 M.

Ji bu­vo iš­te­kė­ju­si už bend­ra­am­žio Se­a­no Pen­no, de­šim­čia me­tų jau­nes­nio Guy Ri­t­chie, o po ant­rų sky­ry­bų tie­siog mė­gau­ja­si rink­da­ma­si jau­nes­nius my­li­muo­sius. Su Ri­t­chie iš­si­sky­rė 2008 m., po ku­rio lai­ko pra­dė­jo su­si­ti­ki­nė­ti su rau­me­nin­gu ap­o­lo­nu Bra­hi­mu Zai­ba­tu (am­žiaus skir­tu­mas – 19 me­tų: vai­ki­nui rug­sė­jį su­ka­ko 27- eri). Jų ro­ma­nas tru­ko tre­jus me­tus ir net sk­li­do gan­dų apie ga­li­mas ves­tu­ves, ta­čiau Ma­don­na var­gu ar ke­ti­na įsi­vai­kin­ti su­au­gu­sį vy­riš­kį. Bent jau pas­ta­ra­sis jos ber­niu­kas, šo­kė­jas Ti­mo­ras Stef­fen­sas (am­žiaus skir­tu­mas – 20 me­tų), bu­vo at­leis­tas iš pa­rei­gų iš­kart, kai pa­ly­gi­no Ma­don­ną su mo­ti­na.

JEN­NI­FER LO­PEZ, 45 M.

Šios la­tin mu­zi­kos dei­vės vy­rų ko­lek­ci­ja iš­skir­ti­nė: ji bu­vo iš­te­kė­ju­si tris kar­tus, su­si­ža­dė­ju­si su Be­nu Aff­le­c­ku, su­si­ti­ki­nė­jo su Se­anu Comb­su. Ta­čiau vi­si su­tuok­ti­niai ir my­li­mie­ji bu­vo dau­giau ar ma­žiau to pa­ties am­žiaus, o pas­ta­rą­jį kar­tą iš­si­sky­ru­si mo­te­ris pa­si­rin­ko ki­to­kį va­rian­tą. Kai pra­dė­jo su­si­ti­ki­nė­ti, Jen­ni­fer my­li­mu­kui Ca­s­pe­rui Smar­tui bu­vo 21- i, jai pa­čiai – 42- eji. Jie bend­ra­vo dau­giau kaip dve­jus me­tus ir at­ro­dė be­veik idea­li po­ra, kol Lo­pez, sa­ko­ma, ro­ma­nas nu­si­bo­do ir ji nu­trau­kė san­ty­kius. Šiuo me­tu jos šir­dis ir kū­nas lyg ir lais­vi, ta­čiau ne­se­niai per MTV ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ją juo­du ma­tė mei­liai bur­kuo­jan­čius!

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.