Ką sa­ko vy­rai?

Laima - - Už miegamojo durṷ -

VY­GIN­TAS KAI­KA­RIS, med. m. dr., plas­ti­nės re­konst­ruk­ci­nės chi­rur­gi­jos gy­dy­to­jas: „ PPat­rauk­lu­mas – ar vy­res­nės mo­ters jau­nes­niam vy­rui, ar vy- res­nio vy­ro jau­nes­nei mo­te­riai, ar bend­ra­am­žių – pri­klau­so ne nuo kū­no, o nuo „che­mi­jos“, ku­rios mes vis dar ne­mo­ka­me api­bū­din­ti. Tai ne kū­no, o sie­los rei­ka­las. Jei­gu sie­los tar­pu­sa­vy­je at­ran­da kon­tak­tą, tik­riau­siai kū­nas tam ne­be­tu­ri įta­kos. Štai ma­no drau­gas po sun­kios trau­mos sė­di ve­ži­mė­ly­je, ta­čiau ve­dė gra­žiau­sią mo­te­rį, ši pa­g­im­dė du vai­kus ir jie yra lai­min­gi. O plas­ti­nė chi­rur­gi­ja pa­da­ro mo­te­rį gra­žią jai pa­čiai. Tar­kim, mo­ters pa­si­kei­ti­mo po plas­ti­nės no­sies ope­ra­ci­jos ap­lin­ki­niai daž­nai net ne­pa­ste­bi, ta­čiau ji pa­ti jau­čia­si lai­min­ges­nė, o nuo to – ir ją su­pan­tys žmo­nės. Bet jei­gu mo­ters tiks­las su­vi­lio­ti, ta­da ji ga­li dė­ti per daug pa­stan­gų to­bu­lin­da­ma iš­vaiz­dą, o pas­kui la­bai grei­tai nu­si­vil­ti, nes vis tiek svar­biau­sia bus ne jos iš­vaiz­da, bet „che­mi­ja“. Ži­nau, kad sa­ko­ma, jog „vy­rai my­li aki­mis“, ta­čiau ta­da jie tik su­si­ža­vi, o tai vi­sai kas ki­ta. Man žmo­na, tik­riau­siai, ir­gi ne­už­draus pa­si­žiū­rė­ti į gra­žią mo­te­rį ar jos dai­lią fi­gū­rą, nes tai nė­ra mei­lė – pa­pras­čiau­siai gra­žu. Kaip me­di­kas esu ma­tęs 30- me­čių, ku­rioms gim­dy­mai, svo­rio me­ti­mai taip su­dar­kė kū­ną, kad jos at­ro­dė ke­lio­mis de­šim­ti­mis me­tų vy­res­nės. Ir, at­virkš­čiai, ma­čiau 60- me­čių, ku­rios tu­rė­jo nuo­sta­bų kū­ną. Tie­siog kar­tais kū­nas at­si­lie­ka nuo bio­lo­gi­nio am­žiaus, o kar­tais jį pra­len­kia.“ EGI­DI­JUS ŠVARCAS, ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo agen­tū­ros „Ar­tis To­tus“di­rek­to­rius: „Vy­res­nės mo­te­rys vy­rus trau­kia dėl pa­tir­ties, nes jie jas ma­to kaip po­ten­cia­lias sek­so mo­ky­to­jas, ti­ki­si nau­jų po­ty­rių ar iš­mė­gin­ti žai­di­mus, ku­rie jau­noms part­ne­rėms ga­li bū­ti ne­pri­im­ti­ni. Subren­du­sios mo­te­rys pa­žįs­ta sa­vo kū­ną, ži­no sa­vo po­rei­kius ir vy­ro lū­kes­čius, jau­čia­si lais­ves­nės, la­biau pa­si­ti­ki sa­vi­mi, ne­bi­jo eks­per­i­men­tuo­ti. Jei­gu vy­ras trokš­ta kaž­ko nau­jo, ne­pa­tir­to ar net­gi ne­kal­tų per­ver­si­jų, vy­res­nės mo­ters kū­nas, raukš­lės, ap­va­lu­mai, įdu­bi­mai ir ki­to­kie fi­zio­lo­gi­niai pa­ki­ti­mai, bū­din­gi se­nė­ji­mui, ga­li tap­ti pri­va­lu­mais ir net­gi su­ža­din­ti sek­su­a­li­nį po­trau­kį. Kaip sa­ko­ma, kas vie­nam at­ro­do kaip iš­kry­pi­mas, ki­tam ga­li bū­ti la­bai ska­nu. Mo­te­rys vi­sai be rei­ka­lo ne­ri­mau­ja dėl ant­svo­rio, per di­de­lės ar per ma­žos krū­ti­nės, ce­liu­li­to, dar ko­kių nors fi­zi­nių kū­no sa­vy­bių, ku­rios joms ne­pa­tin­ka. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad ne­iš­ven­gia­mi fi­zi­niai mo­te­rų ir vy­rų po­ky­čiai – tai ma­žiau­sios mū­sų bė­dos. Prob­le­ma, kad ne­mo­ka­me my­lė­ti sa­vo kū­no, te­gul ir senstan­čio. Vis­kas yra na­tū­ra­lu, nor­ma­lu, to­dėl rei­kia pri­im­ti sa­ve su vi­sais trū­ku­mais, raukš­lė­mis ir ne­ly­gu­mais. Nė­ra ne­sek­su­a­lių mo­te­rų. Yra tik kvai­las vy­rų po­žiū­ris į kai ku­riuos da­ly­kus ir ste­reo­ti­pų vai­ky­ma­sis, te­le­vi­zi­jos ir ki­to­kių šou žvaigž­džių su­kur­tas iš­kreip­tas po­žiū­ris į sek­su­alu­mą, įvaiz­dį ir ki­to­kias pop­kul­tū­ros ne­są­mo­nes.“ VY­TAU­TAS RAUDONIUS, in­ter­ne­to por­ta­lo www.plius.lt „ Ma­nęs sek­su­a­liai ne­ža­vi ge­ro­kai vy­res­nės mo­te­rys. Kai pa­gal­vo­ju paM ar­da­vi­mo va­do­vas: apie to­kią si­tu­aci­ją, iš­kart šmėkš­te­li min­tis: „ Su ma­ma jau tik­rai ne­si­my­lė­siu.“Tas jaus­mas net nu­pur­to... Jei pri­si­min­tu­me Ma­don­nos ir pa­na­šius at­ve­jus, ma­nau, kad tuos ber­niu­kus trau­kia ne­ap­sa­ko­mo dy­džio žvaigž­džių tur­tai ir mil­ži­niš­kas po­pu­lia­ru­mas. Jie pui­kiai su­pran­ta sa­vo vaid­me­nį ir svar­bą toms „ se­nu­tėms“žvaigž­dėms, ta­čiau už sek­su­a­li­nį pa­ten­ki­ni­mą gau­na fi­nan­si­nę ne­pri­klau­so­my­bę ir rak­tą nuo dau­ge­lio du­rų, ku­rios ki­taip jiems nie­ka­da ne­at­si­ver­tų. Ma­nau, kad vy­res­nės mo­ters kū­no vaiz­das ga­li ap­skri­tai at­im­ti no­rą my­lė­tis, – bent jau man. Ne­ga­lė­čiau to da­ry­ti su se­na, sto­ra, raukš­lė­ta ir X me­tų vy­res­ne po­nia. Klau­si­mas, ar ap­skri­tai ga­lė­čiau sek­su­a­liai su­si­jau­din­ti ma­ty­da­mas ša­lia nuo­gą se­ną mo­te­rį. Nors tu­riu ke­le­tą pa­žįs­ta­mų, ku­riems la­biau­siai pa­tin­ka bū­tent vy­res­nės part­ne­rės. Jie prie jų lip­te lim­pa ir sa­ko, kad tai „ lai­ko pa­tik­rin­tos mo­te­rys, tu­rin­čios di­de­lę pa­tir­tį, joms rei­kia tik sek­so ir sek­so“. Tad jie my­lė­da­mie­si gau­na ge­ro sek­so do­zę, o jos – „ švie­žie­nos“.“

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.