SILPNINA ST­RE­SAS

Laima - - Būk sveika! -

Kas nuo­lat bro­liau­ja­si su st­re­su, tas silpnina imu­ni­te­tą ir įžie­bia ža­lią švie­są įvai­rioms li­goms. O šiuo me­tų lai­ku ypač bū­ti­na ak­ty­vin­ti gy­ny­bi­nes or­ga­niz­mo ga­lias. Ka­na­die­tiš­ka­me mais­to pa­pil­de „ Ja­mie­son St­ress Plex“esan­tis vi­ta­mi­no B komp­lek­sas pa­lai­ko ner­vų sis­te­mos veik­lą, vi­ta­mi­nas C ir cin­kas tei­gia­mai vei­kia imu­ni­te­tą, ku­rį silpnina st­re­sas. 90 table­čių pa­kuo­tės už­ten­ka 3 mė­ne­siams. Ieš­ko­ki­te vais­ti­nė­se ir www.ja­mie­son.lt.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.