ŠIR­DIS PRIEŠ PRO­TĄ

Laima - - Redakcijos puslapis -

Per­skai­čius in­ter­viu „Pa­vo­jin­ga mo­te­ris“su­jau­di­no Ie­vos Nar­ku­tės min­tys apie tai, kad žmo­nės gy­ve­na pro­tu, o jaus­mams ne­lie­ka vie­tos, nes tai ne­nau­din­ga, nes ta­da pa­si­da­rai pri­klau­so­mas nuo ki­to. Tai lyg ma­no is­to­ri­jos re­ziu­mė. Į nau­jus san­ty­kius nė­riau sta­čia gal­va, taip stip­riai my­lė­jau pir­mą kar­tą – vi­sa šir­di­mi. Kai su­si­py­ko­me, pir­ma žen­giau su­si­tai­ky­mo link, pa­ra­šiau, kad man jo be­pro­tiš­kai trūks­ta. Ir jo­kio at­sa­ky­mo, tik vė­liau te­le­fo­ne – šal­tas ir abe­jin­gas bal­sas. Sė­dė­jau ant grin­dų ir jau­čiau­si, tar­si kris­čiau. Vė­liau su­ži­no­jau, kad vi­są mū­sų drau­gys­tės lai­ką jis su ma­ni­mi bu­vo tik iš gai­les­čio, aš jam bu­vau ne­įdo­mi, jo ne­trau­kiau, bu­vau tik­ra prie­li­pa... Skai­čiau jo SMS ži­nu­tes ir apė­mė smal­su­mas – kaip to­li ga­li ei­ti žmo­gus, ne­va ve­da­mas gai­les­čio? O pas­kui pri­si­mi­niau, kad jis kar­to­da­vo, jog vi­sad va­do­vau­ja­si pro­tu. Tik aš – šir­di­mi...

IN­GA, VIL­NIUS

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.