TROŠ­KI­MAI GA­LI IŠ­SI­PIL­DY­TI

Laima - - Redakcijos puslapis -

Pri­si­pa­žin­siu – nu­si­pir­kau jū­sų žur­na­lą pir­mą kar­tą. Esu iš tų, ku­rias er­zi­na gra­žūs dra­bu­žiai, gra­žūs žmo­nės, gra­žūs daik­tai. Ne dėl to, kad ne­pa­tik­tų, o to­dėl, kad bi­jau pri­si­pa­žin­ti, kaip vi­so to no­rė­čiau, bet tai tur­būt ne to­kioms, kaip aš... Esu pa­pras­ta, nie­kuo ne­iš­si­ski­rian­ti mo­te­ris, įklim­pu­si į ru­ti­ną ir kas­ryt pa­bun­dan­ti su il­ge­siu ką nors keis­ti. Ir tą ry­tą įsi­gy­tą žur­na­lą kaip tik at­si­ver­čiau ties straips­niu „Di­rek­to­re, ma­lo­nu su­si­pa­žin­ti...“Su­pra­tau, kad ga­liu tu­rė­ti vis­ką, ko no­riu, te­rei­kia tik at­kak­liai to siek­ti, nes stab­do vien ne­pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi. Svar­biau­sia – mė­gin­ti.

GUSTINA, RAMYGALA

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.