NIE­KA­DA NE­VĖ­LU!

Laima - - Redakcijos puslapis -

Per­žen­giau 50-me­čio li­ni­ją ir su­pra­tau, kad ata­skai­tos tu­riu pa­rei­ka­lau­ti pa­ti iš sa­vęs: ar ne­švais­čiau lai­ko vel­tui, ar ne­truk­džiau sau už­siau­gin­ti spar­nus? Juk ma­no bend­ra­am­žės lin­ku­sios de­juo­ti, kad jau­nys­tė­je bu­vo su­var­žy­tos, ne­tu­rė­jo daug ga­li­my­bių pa­si­reikš­ti. Be abe­jo, da­bar mū­sų vai­kams – ki­to­kios erd­vės, ta­čiau kas nu­sta­tė am­žiaus ri­bą, už ku­rios ne­be­ga­li­ma iš­suk­ti iš nu­si­bo­du­sio ke­lio? Mes­ti ne­ken­čia­mą dar­bą ir už­si­im­ti šir­džiai mie­la veik­la, kur­ti, ke­liau­ti ( bent iki ar­ti­miau­sio mies­te­lio), at­ras­ti ką nors nau­jo, ati­trūk­ti nuo kas­die­ny­bės... Ga­li­ma sa­ve pri­skir­ti prie ne­be­rei­ka­lin­gų ir ne­per­spek­ty­vių, ta­čiau juk tu­ri­me pui­kų ko­zi­rį – pa­tir­tį. Tad pir­myn: bū­ki­me pa­šė­lu­sios, ne­pa­kar­to­ja­mos ir kū­ry­bin­gos ma­mos, any­tos, mo­čiu­tės! Ne­lei­ski­me pa­sen­ti sa­vo šir­dims!

VIL­MA, ŠILUTĖ

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.