Juo­da +

Laima - - Redakcijos puslapis -

Ant po­diu­mo: 2014–2015 m. žie­mos ma­da

Ži­no­te, kas įdo­miau­sia? Šį se­zo­ną, be jo­kios abe­jo­nės, vy­rau­ja juo­da spal­va, bet nė­ra nė vie­no dra­bu­žio, ku­ris bū­tų

tie­siog juo­das. Net ga­li kil­ti įta­ri­mų, kad bū­tent to­ji spal­va yra di­dy­sis ma­dos stū­mok­lis.

Juk ką be­siū­tum iš rau­do­no (gel­to­no, bal­to ar ža­lio) au­di­nio, jis vis tiek trauks akį. O me­tų me­tais ma­din­ga juo­da mums yra įpras­ta ir rei­kia la­bai di­de­lių pa­stan­gų, kad ji skam­bė­tų nau­jai ir gai­viai. Di­zai­ne­riai sten­gia­si. Juo­diems au­di­niams pa­ren­ka­mos įdo­mios fak­tū­ros, ma­ni­pu­liuo­ja­ma ma­ti­nių ir sli­džių, tan­kių ir ažū­ri­nių pa­vir­šių kont­ras­tais, me­džia­gos puo­šia­mos si­da­bru ir auk­su, įtrau­kia­mos į žai­di­mą su ki­to­mis spal­vo­mis. Mums be­lie­ka pa­si­rink­ti pa­ti­ku­sį va­rian­tą. O ge­res­nės pro­gos nei ar­tė­jan­čios šven­tės ne­ra­si­me.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.