Sti­liaus iko­na

Laima - - Redakcijos puslapis -

Ken­dall Jen­ner. Rea­ly­bės šou

Ame­ri­kie­tė Ken­dall Jen­ner yra įvai­rių TV rea­ly­bės šou da­ly­vė, be­veik di­zai­ne­rė (abi su se­se tu­ri sa­vo ženk­lą „ Ken­dall & Ky­lie“), taip pat mo­de­lis: tar­kim, bu­vo „Dol­ce & Gab­ba­na“2015 m. pa­va­sa­rio ko­lek­ci­jos pir­ma­sis vei­das. Ta­čiau aš­tuo­nio­lik­me­tės sti­lius men­kai at­spin­di jos pro­fe­si­nę veik­lą – ji re­tai ka­da vil­ki sa­vo kur­tus dra­bu­žius ir ne­la­bai ža­vi­si itin mo­te­riš­ku ga­ba­niš­ku įvaiz­džiu. Ken­dall fa­vo­ri­tai – ma­din­gi ame­ri­kie­čių di­zai­ne­riai, ypač ki­nų kil­mės.

Pal­tas

„10 Cros­by De­rek Lam“– toks, koks ir tu­ri bū­ti šį se­zo­ną: il­gas, erd­vus, per di­de­lis sa­vi­nin­kei. Pal­tas su dir­žu, ku­ris pra­ver­čia, kai no­ri­si, kad jo for­mos bū­tų

mo­te­riš­kes­nės.

RAN­KI­NĖ Tai – jau ne pir­mus

me­tus po­pu­lia­rus „Ce­li­ne“mo­de­lis. Jo as­ke­tiš­ką vaiz­dą la­bai

pa­gy­vi­na „ Fen­di“ka­ru­lis: tų gau­ruo­tų

daik­čiu­kų da­bar par­duo­da­ma tiek, kad be­veik de­rė­tų kal­bė­ti

apie jų ma­ni­ją.

Aki­niai Jen­ner vei­dui tur­būt tik­tų bet ku­rie aki­niai, ta­čiau ji pa­si­rin­ko vy­riš­kus „ Di­or Hom­me Di­or“. Tai­gi ga­li­me konsta­tuo­ti, kad unisek­sas vis dar die­nos ak­tu­ali­ja.

Ša­li­kas Jo bū­tų ga­li­ma ir ne­mi­nė­ti, bet mo­te­rys, per­kan­čios juo­dą mi­ni­ma­lis­ti­nį „ Lo­ve Quo­tes“, de­ri­na ma­dą ir ge­rą dar­bą: 10 pro­cen­tų nuo kiek­vie­no par­duo­to (ne­pi­gaus) ša­li­ko ski­ria­ma vai­kų lab­da­rai.

Kel­nės Nuo­sta­bios kel­nės ne­mėgs­tan­čioms džin­sų, bet no­rin­čioms ko nors pa­na­šaus į juos, – siau­ros, jau­kios, sti­lin­gos „ Proen­za Schou­ler“iš odos ir zom­šos.

Au li­nu­kai Jie tik nuo­trau­ko­je at­ro­do pa­pras­ti. „ Alexan­der Wang“trum­pa­au­liai (kaip ir dau­ge­lis ma­din­gų ba­tų) iš nu­ga­ros įdo­mes­ni nei iš prie­kio: jų šo­nuo­se – fak­tū­ri­nis siū­lių deko­ras, o ant įpjau­tų kul­nų – auk­so „ pa­sa­gos“.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.