Dra­bu­ži­nės me­ta­mor­fo­zės

Laima - - Redakcijos puslapis - TE­MOS AU­TO­RĖ AG­NĖ GI­LY­TĖ FO­TO­GRA­FAI: „TO­MAS & LU­KAS“VI­ZA­ŽIS­TĖ IR PLAU­KŲ STI­LIS­TĖ ALINA SI­LI­VA­NO­VA

Lie­pa Rim­ke­vi­čie­nė. Mer­gai­tė su ga­li­fė

Vi­sa­da be­si­šyp­san­čios žur­na­lis­tės Lie­pos Rim­ke­vi­čie­nės spin­to­je – ir nau­jau­si „tren­dai“, ir vin­ta­žas, ir vai­kų pe­rio­dą, ir žur­na­lis­tės dar­bą me­nan­tys dra­bu­žiai. Aiš­kiau­siai iš­si­sky­rė dvi kryp­tys: „cha­ki“spal­vos mi­li­ta­ry ir de­vin­ta­sis de­šimt­me­tis su bliz­gu­čiais, ryš­kio­mis spal­vo­mis ir mi­ni. Pa­si­ro­do, abu sti­liai tu­ri la­bai konk­re­čius pa­aiš­ki­ni­mus. Lie­pa, dar bū­da­ma vi­sai ma­ža, pa­pra­šė te­tos ją nu­p­ieš­ti. Pie­ši­ny­je bu­vo mer­gai­tė su „cha­ki“spal­vos ga­li­fė. Ji įti­ki­no ma­mą, kad bū­tent to­kių kel­nių jai rei­kia, ir jas mū­vė­jo kas­dien. Nuo ta­da li­ko po­mė­gis reng­tis že­mės to­nų dra­bu­žiais su mi­li­ta­ris­ti­niu prie­sko­niu. Tie­sa, Lie­pa rim­tai svars­tė tap­ti ka­ro žur­na­lis­te. O ryš­kūs, bliz­gūs ir vi­saip ki­taip sma­gūs dis­co dra­bu­žiai – jos mėgs­ta­mo mu­zi­kos sti­liaus ir stu­di­jų lai­kų dis­ko­te­kų at­spin­dys.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.