Ne­pla­nuo­tai nėš­čia

Yra su­kur­ta įvai­rių ap­si­sau­go­ji­mo prie­mo­nių – re­gis, kiek­vie­na iš mū­sų ga­li pa­si­rink­ti pa­gal ki­še­nę ir ki­tus kri­te­ri­jus, ta­čiau ne­ty­čiu­kų vi­sa­me pa­sau­ly­je, taip pat ir Lie­tu­vo­je, dar la­bai daug. Ar tai reiš­kia, kad šiuo­lai­ki­nė kont­ra­cep­ci­ja ne­veiks­min­ga?

Laima - - Turinys - Faus­ti­na Bru­žai­tė

Ne­ty­čiu­kų vi­sa­me pa­sau­ly­je, taip pat ir Lie­tu­vo­je, dar la­bai daug. Ar tai reiš­kia, kad šiuo­lai­ki­nė kont­ra­cep­ci­ja ne­veiks­min­ga?

Esa­me aut­sai­de­riai

Gal­būt šian­dien iš gied­ro dan­gaus tren­kė per­kū­nas: jūs – nėš­čia! Ne­no­rė­jo­te, ne­pla­na­vo­te pa­sto­ti, bet taip nu­ti­ko. Ką gi – pa­pil­dė­te gre­tas 44 proc. eu­ro­pie­čių, ku­rios su­si­du­ria su štai to­kiu li­ki­mo siur­pri­zu. Bū­tų ge­rai, kad šo­ką pa­keis­tų džiaugs­mas... Ta­čiau ne­at­me­ta­me ir ki­to­kio po­sū­kio jū­sų gy­ve­ni­me – abor­to. Ty­ri­mai ro­do, kad 64 proc. ne­pla­nuo­tų nėš­tu­mų Eu­ro­po­je bai­gia­si abor­tu. Jei nėš­tu­mas nu­trau­kia­mas pro­fe­sio­na­liai, te­o­riš­kai mo­ters svei­ka­ta, pa­sak iš­ma­nan­čių­jų, ne­tu­rė­tų nu­ken­tė­ti. Ta­čiau fak­tiš­kai bet ko­kia chi­rur­gi­nė ope­ra­ci­ja ga­li su­kel­ti komp­li­ka­ci­jų, su­si­ju­sių su in­di­vi­dua­liais or­ga­niz­mo ypa­tu­mais. Tai­gi nuo blo­gos sce­na­ri­jaus „Kaip aš pa­sto­jau ir at­si­kra­čiau nėš­tu­mo“baig­ties ne­ap­sau­go­ta nė vie­na. Yra dar toks da­ly­kas kaip psi­cho­lo­gi­nė naš­ta, ku­rios ti­kė­ti­ną po­vei­kį ak­cen­tuo­ja pa­ty­rę vai­sin­gu­mo spe­cia­lis­tai. Po abor­to ji ga­li tū­no­ti pa­są­mo­nė­je me­tų me­tus ir bū­ti tas ne­ma­to­mas, fi­ziš­kai ne­dia­g­no­zuo­ja­mas ir me­di­ci­niš­kai ne­su­nai­ki­na­mas blo­kas, ku­ris da­liai mo­te­rų ne­lei­džia tap­ti mo­ti­no­mis, kai jos to pa­ga­liau už­si­no­ri.

Bet mū­sų po­kal­bio te­ma – ne nėš­tu­mo at­si­kra­ty­mas, o prie­mo­nės, pa­de­dan­čios iš­veng­ti jo, ne­pla­nuo­to, ir su juo su­si­ju­sios di­le­mos. Šiuo as­pek­tu Lie­tu­vos mo­te­rys per­nykš­čia­me Eu­ro­pos

2010 ME­TAIS PA­SAU­LY­JE BU­VO UŽ­FIK­SUO­TI 208 MI­LI­JO­NAI NĖŠ­TU­MO AT­VE­JŲ, IŠ JŲ 86 MI­LI­JO­NAI – NEPLANUOTI.

gi­ne­ko­lo­gų aso­cia­ci­jos kon­g­re­se bu­vo links­niuo­ja­mos kaip tu­rin­čios ma­žiau­siai ži­nių apie šiuo­lai­ki­nę kont­ra­cep­ci­ją tarp 10 ša­lių gy­ven­to­jų, ku­rių iš­pru­si­mas bu­vo ti­ria­mas. Lie­tu­vo­je apie ją nu­si­ma­nan­čių – tik 10,5 proc. To­kios ap­gai­lė­ti­nos si­tu­aci­jos prie­žas­tis? Pa­ly­gin­ki­me mū­sų ša­lį ir Es­ti­ją: ten mer­gi­nos ir vai­ki­nai ga­li už­suk­ti į jau­ni­mo ka­bi­ne­tus ir vel­tui gau­ti gy­dy­to­jo kon­sul­ta­ci­ją bei ap­si­sau­go­ji­mo prie­mo­nių (ne­tu­ri­me), ten žmo­nės ga­li pa­si­nau­do­ti vals­ty­bi­nė­mis da­li­nio kont­ra­cep­ti­kų kom­konk­re­taus pen­sa­vi­mo prog­ra­mo­mis (ne­tu­ri­me), ten vos 5 proc. jau­nų mo­te­rų nau­do­ja ne­sau­gų ly­ti­nio ak­to nu­trau­ki­mo bū­dą (pas mus – 20 proc.)... Re­gis, mū­sų vals­ty­bės vai­ri­nin­kų nuo­sta­ta to­kia: „ Ne­no­rit vai­kų? Pa­mirš­kit sek­są! Ne­no­rit jo at­si­sa­ky­ti? Tuo­met pa­tys iš­si­aiš­kin­kit ir pa­si­rū­pin­kit, kaip ne­pri­si­dirb­ti!“Ne taip? Bet kur ta­da lie­tu­viš­ka vals­ty­bės pa­lai­ko­ma ir vyk­do­ma ly­ti­nio švie­ti­mo po­li­ti­ka, ku­rios pa­si­gen­da kas­dien su ne­pla­nuo­tu nėš­tu­mu su­si­du­rian­tys gy­dy­to­jai gi­ne­ko­lo­gai?

(

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.