Ry­tas po va­ka­rė­lio

Me­tų pa­bai­gos šven­tes at­lai­ky­ti be pa­gi­rių įma­no­ma. Juk pa­pras­ta: ne­pi­li į or­ga­niz­mą to, kas jas su­ke­lia, ar­ba ge­ri su pro­tu. Ta­čiau aiš­ku, kad kan­čių dėl pa­gi­rių bus ir vėl. To­dėl pa­si­kal­bė­ki­me apie tai, ką rei­kė­tų da­ry­ti, jei at­si­dur­tu­mė­te ken­čian­čių­jų

Laima - - Turinys - Faus­ti­na Bru­žai­tė

Ką rei­kė­tų da­ry­ti, jei at­si­dur­tu­mė­te ken­čian­čių­jų gre­to­se

RO­JUS ANT RATŲ

Jei šį rug­sė­jį auk­so žie­dus su­mai­nę Ja­me­sas Blun­tas ir aris­to­kra­tiš­ko krau­jo tu­rin­ti jo iš­rink­to­ji So­fia Wel­le­sley ka­da nors pa­no­rės per­žvelg­ti, ką ži­nias­klai­da ra­šė apie jų ves­tu­ves, su­ži­nos, jog be­ne vi­so­se pub­li­ka­ci­jo­se bu­vo pa­mi­nė­ta vie­na pi­kan­tiš­ka ap­lin­ky­bė: kad Sop­hia drau­gų kom­pa­ni­jo­je pa­juo­ka­vo ėju­si tuok­tis to­kia pa­gi­rin­ga, jog net abe­jo­ju­si, ar vestuvės iš­vis įvyks. Taip nu­ti­ko to­dėl, kad iš­va­ka­rė­se bū­si­mi su­tuok­ti­niai iš šir­dies pa­si­links­mi­no se­ro El­to­no Joh­no kas­met ren­gia­ma­me vasaros pa­baig­tu­vių va­ka­rė­ly­je. Nė­ra ži­nių, kaip Ve­ling­to­no ku­ni­gaikš­čio dukrai­tė pa­pras­tai gy­do­si, kai pa­dau­gi­na, ta­čiau Lon­do­ne, kur Blun­tų šei­ma, ma­tyt, pra­leis ne­ma­žai lai­ko, jau vi­sai netru­kus ga­li at­si­ra­sti ra­tuo­ta vi­sų ken­čian­čių­jų nuo pa­gi­rių gelbėjimosi vie­ta – di­de­lis žyd­ras ir bal­tas au­to­bu­sas su už­ra­šu „Pa­gi­rių ro­jus“. Toks, koks nuo 2012-ųjų va­ži­nė­ja po Las Ve­ga­są ir pa­de­da la­bai mar­gai kli­en­tū­rai – nuo VIP per­so­nų iki ei­li­nių tu­ris­tų, at­vy­ku­sių iš­mė­gin­ti lai­mės prie lo­ši­mo au­to­ma­tų. Pir­mas pa­sau­ly­je to­kio po­bū­džio au­to­bu­sas ne­at­si­tik­ti­nai at­si­ra­do bū­tent ten: idė­jos au­to­rius gy­dy­to­jas ane­ste­zio­lo­gas Ja­so­nas Bur­ke’as gar­sų­jį pra­mo­gų mies­tą va­di­na pa­sau­li­ne pa­gi­rių sos­ti­ne. „ Mes pa­sta­tė­me ant ko­jų dau­gy­bę bern­va­ka­rių da­ly­vių, pas mus ypač sek­ma­die­niais gy­do­si Volst­ri­to vers­li­nin­kai ir fi­nan­si­nin­kai, ku­rie pa­ūžę ir at­si­pa­lai­da­vę grįž­ta į Niu­jor­ką, kur nuo pir­ma­die­nio su­da­ri­nė­ja mul­ti­mi­li­jo­ni­nius san­do­rius.“

Vie­nu me­tu „Pa­gi­rių ro­ju­je“ga­li iš nau­jo at­gim­ti 10–14 žmo­nių. Kom­for­tiš­kai įreng­ta­me au­to­bu­se jų lau­kia ke­lios vie­šos ir vi­sai pri­va­čios zo­nos, gy­dy­to­jo kon­sul­ta­ci­ja ir tai, ko rei­kia, kad bjau­ri bū­se­na, ku­rią su­kė­lė per di­de­lis iš­ger­to al­ko­ho­lio kie­kis, bū­tų įveik­ta per 45 mi­nu­tes. Tam nau­do­ja­mas skys­čių pu­siau­svy­rą at­ku­rian­tis tir­pa­las, vi­ta­mi­nai, mik­ro­e­le­men­tai, an­tioksi­dan­tai, vais­tai nuo py­ki­ni­mo, rė­mens, gal­vos skaus­mo. Pa­pil­do­mai 30 mi­nu­čių ga­li­ma kvė­puo­ti me­di­ci­ni­niu de­guo­ni­mi ir su­si­leis­ti į sė­dy­nę B vi­ta­mi­nų komp­lek­są. Pa­slau­gos kai­na pri­klau­so nuo to, kiek žmo­gus pa­si­ren­gęs su­si­mo­kė­ti už ge­res­nę sa­vi­jau­tą ir ko­kio stip­ru­mo pa­gi­rias pa­ti­ria, – nuo 267 Lt (77 €) iki 645 Lt (187 €). Kri­ti­kų prie kry­žiaus ka­la­mas už tai, kad leng­vin­da­mas pa­gi­rių kan­čias tuo pat me­tu ska­ti­na be­sai­kį gė­ri­mą, gy­dy­to­jas Ja­so­nas Bur­ke’as svars­to prag­ma­tiš­kai: „Pa­mirš­ki­me mo­ra­lę ir gal­vo­ki­me apie finansus. Pa­gi­rios ša­lies eko­no­mi­kai kai­nuo­ja la­bai bran­giai – pir­miau­sia, to­dėl, kad dėl jų ma­žė­ja žmo­nių pro­duk­ty­vu­mas.“

Aiš­ku, kad Ja­so­no Bur­ke’o pa­sta­ba tin­ka ir mums. Ta­čiau jo są­ra­še ša­lia Lon­do­no, Niu­jor­ko ir Los An­dže­lo – mies­tų, ku­riuo­se ir­gi pla­nuo­ja pa­leis­ti sa­vą­jį „Pa­gi­rių ro­jų“, – Vil­niaus nė­ra, tad „ lasve­ga­si­nio“blai­vi­ni­mo­si va­rian­to Lie­tu­vo­je ne­iš­mė­gin­si­me. Kaip ir iki šiol teks gel­bė­tis įpras­tais na­mu­di­niais re­cep­tais ar­ba kreip­tis į vie­tos me­di­kus, pa­gi­rių mal­ši­ni­mo spe­cia­lis­tus.

VAIS­TŲ NĖ­RA

Kodėl po sma­gios pra­mo­gų nak­ties at­sliū­ki­na blo­gy­bė, dau­gy­bę mo­te­rų ir vy­rų pri­ver­čian­ti vai­to­ti: „ Mirš­tu!“? Klai­kiai skau­da gal­vą, mau­džia skran­dį, py­ki­na, silp­na, troš­ki­na, mu­ša pra­kai­tas, ne­rit­min­gai pla­ka šir­dis... O ko ki­to ti­kė­tis, kai or­ga­niz­mas ap­si­nuo­di­ja al­ko­ho­lio ski­li­mo pro­duk­tais ir pa­ti­ria de­hidra­ta­ci­ją? Be to, pa­sak Ja­so­no Bur­ke’o, „dau­ge­liui žmo­nių dėl karšt­li­giš­ko tem­po ir ne­svei­kos mi­ty­bos stin­ga vi­ta­mi­nų ir an­tioksi­dan­tų. Pa­sta­rų­jų trū­ku­mas lė­ti­na re­ak­ci­jas, nuo ku­rių pri­klau­so, kaip grei­tai bus su­skai­dy­ti ir pa­ša­lin­ti al­ko­ho­lio ski­li­mo pro­duk­tai“.

Tok­si­ko­lo­gai tvir­ti­na, kad vais­tų nuo pa­gi­rių nė­ra. Žmo­gus te­ga­li pa­si­leng­vin­ti būk­lę vie­naip ar ki­taip ska­tin­da­mas or­ga­niz­mą grei­čiau ap­si­va­ly­ti nuo nuo­dų ir slo­pin­da­mas pa­gi­rių simp­to­mus. Bet rei­kia tu­rė­ti gal­vo­je, jog tai da­ran­tys vais­tai, kad ir tie, ku­rie ma­ži­na gal­vos skaus­mą, dar la­biau ap­krau­na ke­pe­nis, ir taip sun­kiai plu­šan­čias, kad su­si­do­ro­tų su al­ko­ho­liu. To­dėl bet ko­kius me­di­ka­men­tus pa­tar­ti­na var­to­ti sai­kin­gai ir tik ta­da, kai be jų ne­įma­no­ma iš­si­vers­ti. Kuo juos pa­keis­ti? Ko ne­da­ry­ti va­ka­rė­lio me­tu? ŠTAI KE­LE­TAS GY­DY­TO­JO TOKSIKOLOGO RAIMUNDO PURVANECKO PA­TA­RI­MŲ

Ne­rei­kė­tų pa­si­kliau­ti rie­biais už­kan­džiais: jie ne­su­ma­ži­na al­ko­ho­lio po­vei­kio or­ga­niz­mui – jį tik su­lė­ti­na. Be to, ap­sun­ki­na virš­ki­ni­mo sis­te­mos dar­bą.

Mai­šant skir­tin­gus al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus di­dė­ja ti­ki­my­bė ap­si­nuo­dy­ti, to­dėl va­ka­rė­ly­je ge­riau gurkš­no­ti vie­ną ir tą pa­tį.

Pra­var­tu pai­sy­ti tai­syk­lės: „ Dau­giau van­dens, sul­čių, ki­tų nea­l­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, ma­žiau svai­ga­lų.“

P agi­rioms m al­šin­ti t aip p at r ei­kia s kys­čių – v an­dens ( ga­li­ma su me­du­mi), ar­ba­tos. La­bai tin­ka iš anks­to pa­si­ruoš­tas gė­ri­mas iš džio­vin­tų sly­vų, ra­zi­nų ir ab­ri­ko­sų: ja­me gau­su ka­lio, mag­nio, ki­tų elekt­ro­li­tų, re­gu­liuo­jan­čių or­ga­niz­mo skys­čių apy­kai­tą, ska­ti­nan­čių de­tok­si­ka­ci­ją, pa­lai­kan­čių šir­dies veik­lą. Var­to­jant al­ko­ho­lį jų ne­ten­ka­ma la­bai daug.

Pa­gi­rio­jan­tis al­ko­ho­lio rei­kia veng­ti.

Aspi­ri­nas ne­gelbs­ti nuo pa­gi­rių nei var­to­ja­mas prieš va­ka­rė­lį, nei po jo. Jis ne­slo­pi­na al­ko­ho­lio po­vei­kio, jo ne­ska­i­do ir ne­ska­ti­na pa­si­ša­lin­ti iš or­ga­niz­mo.

MOKS­LI­NIN­KAI NESNAUDŽIA

Prieš me­tus daug kal­bų pas­ka­ti­no ki­nų moks­li­nin­kų at­lik­to ty­ri­mo re­zul­ta­tai. Jie aiš­ki­no­si, kaip prie al­ko­ho­lio skai­dy­mo­si pri­si­de­da 58 skir­tin­gi mais­to pro­duk­tai. Pa­te­kęs į or­ga­niz­mą al­ko­ho­lis iš pra­džių tam­pa nuo­din­gu ace­tal­de­hi­du, su­ke­lian­čiu pa­gi­rių simp­to­mus, o šis, sa­vo ruož­tu, virs­ta ne­pa­vo­jin­gu, su pa­gi­rių simp­to­mais ne­su­si­ju­siu aceta­tu. Ki­nai pas­kel­bė, kad „ Sp­ri­te“ir kar­bo­ni­zuo­tas (su ang­lies dioksi­du) van­duo ma­ži­na blo­go­jo eta­po truk­mę, t. y. grei­ti­na ace­tal­de­hi­do ski­li­mą. Ta­čiau pa­gi­rių spe­cia­lis­tas dak­ta­ras Ja­so­nas Bur­ke’as įspė­ja tuos, ku­rie ap­si­džiau­gė pa­ga­liau su­ži­no­ję, kuo gel­bė­tis: „ Nei „ Sp­ri­te“, nei ga­zuo­tas van­duo ne­tu­ri jo­kių ste­buk­lin­gų ele­men­tų. Juo­se nė­ra an­tioksi­dan­tų ar vi­ta­mi­nų. Al­ko­ho­lį skai­do en­zi­mai, ku­rių dar­bą spar­ti­na an­tioksi­dan­tai ir elekt­ro­li­tai, o jų nei „ Sp­ri­te“, nei pa­pras­ta­me ga­zuo­ta­me van­de­ny­je nė­ra. Šie gė­ri­mai te­ga­li su­ma­žin­ti de­hidra­ta­ci­ją, bet ne­si­ti­kė­ki­te, kad juos siurb­čio­da­mi va­ka­rė­lio me­tu ar­ba ki­tą ry­tą iš­veng­si­te pa­gi­rių simp­to­mų.“

Ne­ži­nia, ar kas nors moks­liš­kai ana­li­za­vo, kaip vei­kia or­ga­niz­mą rau­gin­tų ko­pūs­tų sriu­ba, agur­ki­nė, uk­rai­nie­tiš­ki barš­čiai – tra­di­ci­niai pa­gi­rių simp­to­mų nai­kin­to­jai mū­sų kraš­te, ta­čiau mais­to che­mi­jos spe­cia­lis­tė iš Ka­li­for­ni­jos uni­ver­si­te­to dak­ta­rė Aly­son E. Mi­tchell iš­ty­rė po­pu­lia­rią Nau­ja­ja­me Or­le­ane sriu­bą „Ya­ka­m­ein“, dar va­di­na­mą „ se­na blai­vin­to­ja“. Moks­li­nin­kė pa­da­rė iš­va­dą, kad šiam pa­tie­ka­lui toks vardas pri­gi­jo ne vel­tui. In­ter­ne­te ra­si­te jo re­cep­tų, o daž­niau­si šios sriu­bos kom­po­nen­tai – lakš­ti­niai, jau­tie­na, viš­tie­na, krevetės, kie­tai vir­ti kiau­ši­niai ir aštrus sū­rus sul­ti­nys su so­jų pa­da­žu.

Kodėl po sma­gios pra­mo­gų nak­ties at­sliū­ki­na blo­gy­bė, pri­ver­čian­ti vai­to­ti: „Mirš­tu!“?

Ja­me­sas Blun­tas su žmo­na So­fia Wel­le­sley

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.