Pa­ma­ty­ti sa­vo aki­mis

Laima - - Objektyve -

Ari Set­ho Co­he­no tink­la­raš­tį „ Ad­van­ced Style“ir taip var­to vi­sos, ku­rios: a) do­mi­si ma­da; b) nau­do­ja­si in­ter­ne­tu; c) no­ri at­ro­dy­ti ne jau­nai, o pri­tren­kia­mai. Re­ži­sie­rė Li­na Plioply­tė su­kū­rė fil­mą apie Co­he­no he­ro­jes, 62–95 me­tų niu­jor­kie­tes: drą­sias, ne­pri­klau­so­mas, ryš­kias ir sti­lin­gas, ne dū­sau­jan­čias dėl pra­bė­gu­sios jau­nys­tės, o be­si­džiau­gian­čias kiek­vie­na die­na. Mes ir­gi taip da­ry­sim – ne­greit, kai pa­sen­sim. Mo­ky­tis ga­lim pra­dė­ti jau da­bar – fil­mas, ku­ris lie­tu­viš­kai va­din­sis „ Am­ži­nai sti­lin­gos“, nuo gruo­džio 5 d. – ir Lie­tu­vos ki­no te­at­ruo­se.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.