Kaip bu­čiuo­ja žvaigž­dės

Laima - - Objektyve -

Bu­či­n­ys – jaus­mų iš­raiš­ka, bet kar­tais, ypač kai de­monst­ruo­ja­ma vie­šai, ne itin pa­trauk­li.

Mi­ley Cy­rus pa­tin­ka bu­čiuo­tis su mer­gai­tė­mis (ir skelb­ti nuo­trau­kas so­cia­li­niuo­se tink­luo­se) Seth’o Ro­ge­no ir Ja­me­so Fran­co aistra – gar­saus rep­e­rio ir ne ma­žiau gar­sios rea­ly­bės šou žvaigž­dės bu­či­n­io pa­ro­di­ja. Lei­s­ki­te mums ši­to ne­ma­ty­ti!

Ne­pa­vy­kęs prin­co Wil­lia­mo kad­ras (nors mes vis tiek ti­ki­me, kad jis my­li vai­kus ir ne­val­go jų pie­tums) Ne­nuo­sta­bu, kad Kim Kar­das­hian ir Kri­sas Humph­rie­sas iš­si­sky­rė: ma­tyt, ne­su­ta­po pa­ra­met­rai (pir­miau­sia – fi­zi­niai)

„Ne­bu­čiuok ma­nęs taip.“Šal­tas Ma­riah Carey ir Nic­ko Can­no­no bu­či­n­ys ir­gi bu­vo sky­ry­bų žen­klas

Dar ne­se­niai Wi­zas Kha­li­fa ir Am­ber Ro­se bu­vo pa­si­ren­gę su­lai­žy­ti vie­nas ki­tą, o da­bar ski­ria­si

Sand­ra Bul­lock, re­gis, taip my­li Me­ryl St­re­ep, kad pa­si­ren­gu­si ją su­vi­lio­ti tie­siog sce­no­je

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.