La­bai ra­fi­nuo­tas siaub as

Laima - - Objektyve -

Ga­li­me la­žin­tis, kad pa­ro­da „De­ath Be­co­mes Her: A Cen­tu­ry of Mour­ning

At­ti­re“bus vie­na po­pu­lia­riau­sių Met­ro­po­li­ta­no me­no mu­zie­ju­je šį se­zo­ną. Jo­je pri­sta­to­mos ra­fi­nuo­tos suk­ne­lės

ir ak­se­su­arai, skir­ti ne po­ky­liui, o lai­do­tu­vėms ir ge­du­lui. Di­de­lė da­lis iš 30 de­ri­nių eks­po­nuo­ja­ma pir­mą kar­tą. Ir pui­kiai įro­do, kad net to­kia jaut­ri sri­tis, kaip mir­ties api­pa­vi­da­li­ni­mas, pa­klūs­ta ma­dai. O ge­du­lo suk­ne­lė tie­siog

pri­va­lo bū­ti ele­gan­tiš­ka. Pa­ro­da veiks iki 2015 m. va­sa­rio 1 d.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.