Vėl mo­ko­mės žais­ti

Laima - - Objektyve -

Ne­be­rei­kia suk­ti gal­vos, ką rei­kia veik­ti vi­sus va­ka­rus

iki Ka­lė­dų. Pa­vyz­džiui, ga­li­ma pri­si­min­ti vai­kys­tę

ir pa­žais­ti su vai­kais. Idė­jų siū­lo „ Stern­ta­ler “te­at­ro žai­slai: 49 įvai­rios lė­lės pa­de­da iš­lais­vin­ti

fan­ta­zi­ją, la­vi­na kū­ry­biš­ku­mą, džiu­gi­na ma­žuo­sius, o tė­vams

pri­me­na vai­kys­tę. Dau­giau in­for­ma­ci­jos – www.stern­ta­ler.lt ir www.fa­ce­bo­ok.com/ stern­ta­ler. lie­tu­vo­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.