„DI­OR“KVAPŲJĮ VAN­DE­NĮ „ J’ADO­RE“.

Tri­jų laiš­kų au­to­rėms įteik­si­me po kve­pian­tį pri­zą –

Laima - - Redakcijos puslapis - Pri­zus pra­šom at­si­im­ti iki gruo­džio 30 d. Tei­rau­ki­tės te­le­fo­nu (8 5) 210 5894.

Tai 2000 me­tais su­kur­tas le­gen­di­nis aro­ma­tas mo­te­riai, ku­rios stip­ry­bė ne­už­go­žia jaus­mų: ji drą­si ir šiek tiek leng­va­bū­diš­ka, aist­rin­ga, rim­ta ir spon­ta­niš­ka... Aro­ma­tas pri­klau­so vai­sių ir gė­lių kva­pų gru­pei.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.