Horoskopas

Laima - - Turinys -

Avi­nas (III 21–IV 20)

Do­va­nė­lės. Gruo­džio pra­džia bus leng­va, ne­stigs ge­ros nuo­tai­kos. Tai pa­to­gus me­tas ke­lio­nei, ypač da­ly­ki­nei ar pa­žin­ti­nei, ar­ba to­kią ke­lio­nę pla­nuo­ti. Ant­ra mė­ne­sio pu­sė

pri­mins, kad pro­fe­si­jos sri­ty­je yra ai­bė dar­bų, ku­riuos rei­kia pa­baig­ti, su­tvar­ky­ti ir pa­da­ry­ti. Lai­ko do­va­nė­lėms pirk­ti liks vi­sai ne­daug.

Jau­tis (IV 21–V 20)

Pasirinkimas. Mė­ne­sio pra­džia – ga­nė­ti­nai ne­įdo­mi: rei­kės sku­bė­ti prie ne­baig­tų dar­bų ir rei­ka­lų, o iš­si­suk­ti

var­gu ar pa­vyks. Ant­ro­je mė­ne­sio pu­sė­je ge­ros nuo­tai­kos bus vis dau­giau. At­si­ras ga­li­my­bė rink­tis – ner­ti į dar­bus pro­fe­si­jos sri­ty­je ( jų ga­li bū­ti ne taip jau ma­žai) ar­ba spruk­ti to­liau nuo na­mų, ten, kur links­ma ir sma­gu.

Dvy­niai (V 21–VI 20)

Be­veik ra­mu. Mė­ne­sio pra­džio­je ir net vi­du­ry­je bus la­bai svar­būs as­me­ni­niai san­ty­kiai su pa­čiais ar­ti­miau­siais žmo­nė­mis, šei­mos na­riais. Be­je, iš­klau­sy­ti ir pri­im­ti bus net­gi svar­biau, nei ką nors pa­sa­ky­ti pa­čioms. Ant­ra

mė­ne­sio pu­sė – ra­mes­nė, tar­si be spal­vų. Ta­čiau ga­li pa­si­sek­ti mė­gė­joms

ke­liau­ti spor­ti­niu sti­liu­mi.

Vė­žys (VI 21–VII 22)

Ne­sku­bant. Rei­ka­lai ge­rės: bar­tis ir ieš­ko­ti tei­sy­bės jau ne­be­rei­kės, o pi­ni­gi­niai rei­ka­lai klos­ty­sis vis sėk­min­giau ir sėk­min­giau. Dar­be dar­bų – ne per dau­giau­sia, tad liks lai­ko sau, po­mė­giams, drau­gams ir ar­ti­mie­siems. At­ro­do, ap­si­mo­kės ne­sku­bė­ti: tai, ką jums sa­kys, siū­lys pats ar­ti­miau­sias ar pa­tys bran­giau­si žmo­nės tik­rai ga­li

bū­ti ver­ta dė­me­sio.

Liū­tas (VII 23–VIII 22)

Su džiaugs­mu. Mė­ne­sio pra­džia – ne­pa­pras­tai ža­vi ir pui­ki, pil­na džiaugs­mo, kū­ry­bos ir ga­li­my­bių sma­giai pa­si­links­min­ti. At­ro­do, ir jaus­mai tu­rės pro­gų at­si­skleis­ti. Ar­tė­jant

me­tų san­dū­rai vis daž­niau apie sa­ve pri­mins įvai­rios pa­rei­gos ir ne­baig­ti dar­bai. Me­tų san­dū­ro­je pa­tar­ti­na ati­džiau

rink­tis, su kuo bend­rau­ti.

Mer­ge­lė (VIII 23–IX 22)

Po­lė­kis. Ga­li bū­ti, kad gruo­džio pra­džia at­neš ne­ma­žai

dar­bų ar ki­to­kios šiam lai­kui pri­tin­kan­čios veik­los. Ji ža­da bū­ti ir įdo­mi, ir sma­gi. Ta­čiau la­bai grei­tai vi­sa tai teks pa­mirš­ti, mat me­tų pa­bai­gos links­my­bės įtrauks į sa­vo ver­pe­tą. Bus tik­rai sma­gu, be to, ne­stigs ro­man­ti­kos,

jaus­mų ir kū­ry­bi­nio įkvė­pi­mo.

Svars­tyk­lės (IX 23–X 22)

Ris­te­le. Gruo­džio pra­džia bus ga­nė­ti­nai leng­va ir ne­rū­pes­tin­ga: su drau­gais ir ypač drau­gė­mis rei­kės ap­tar­ti dau­gy­bę rei­ka­lų, su­spė­ti į par­duo­tu­ves, ras­ti tin­ka­mų do­va­nų – žo­džiu, nu­ma­to­mas įpras­tas to­kiu me­tu bruz­de­sys. Ant­ro­je mė­ne­sio pu­sė­je teks dau­giau dė­me­sio skir­ti na­mams ir šei­mos rei­ka­lams.

Skor­pio­nas (X 23–XI 22)

Sma­gios pro­gos. At­ro­do, snaus­ti ir mė­gau­tis ka­lė­di­niais rei­ka­lais ne­bus ka­da – gruo­džio pra­džia ga­li at­neš­ti ne­ma­žai fi­nan­si­nių rei­ka­lų, be­je, ga­na sėk­min­gų. Ne­gi to­kią pro­gą pra­lei­si­te? Ant­ro­je mė­ne­sio pu­sė­je rū­pės ne­be ga­li­ma nau­da, o drau­gai, sma­gūs po­kal­biai, ge­ri ren­gi­niai – to tik­rai ne­stigs.

Šau­lys (XI 23–XII 21)

Bū­ti ir gau­ti. Gruo­džio pra­džio­je bus svar­bu, ko­kios esa­te ir kaip at­ro­do­te – bus vie­no­dai leng­va ir da­ly­ki­nius rei­ka­lus tvar­ky­ti (jų ga­li bū­ti ne­ma­žai), ir ap­lin­ki­nius sa­vo ža­ve­siu ke­rė­ti (kai no­rė­sis). Mė­ne­sio vi­du­ry­je ir vė­liau pa­si­da­rys svar­bu, kiek ir ko­kios nau­dos ga­li­te gau­ti. Ji ga­li bū­ti ne­men­ka, tad pa­si­sten­ki­te.

Oži­a­ra­gis (XII 22–I 20)

Įvai­ria­pu­sė nau­da. Yra ne­ma­ža ti­ki­my­bė, kad gruo­dį daug dė­me­sio ir jė­gų pa­rei­ka­laus fi­nan­si­nė nau­da, ku­rios bus ga­li­ma gau­ti. Ji ža­da bū­ti ne­ma­ža, tad ir jė­gų ne­tau­py­ki­te. Apie mė­ne­sio vi­du­rį pa­dė­tis pa­si­keis: no­rė­sis ir kaž­ko sau – daik­to, ren­gi­nio ar pa­si­kal­bė­ti su kuo nors. Vi­sa tai pui­kiai pa­vyks.

Van­de­nis (I 21–II 19)

Lieps­na. Bū­si­te la­bai ener­gin­gos, veik­lios, spor­tiš­kos ir kai ka­da net­gi ka­rin­gos. Jau­si­tės taip, tar­si ko­kia vi­di­nė spy­ruok­lė nuo­lat va­ry­tų pir­myn, o ener­gi­ja nie­kaip ne­si­baig­tų. Ga­lė­si­te im­tis bet ko­kios veik­los – vis­kas pa­vyks, tik ne­pa­mirš­ki­te, kad ne vi­si to­kie grei­ti. Prieš ieš­ko­da­mos tei­sy­bės pa­gal­vo­ki­te, ar ver­ta.

Žu­vys (II 20–III 20)

Po dar­bų. Mė­ne­sio pra­džio­je teks pa­bė­gio­ti – pro­fe­si­jos sri­ty­je dar bus ne­ma­žai dar­bų ir ki­tos su pa­rei­go­mis tie­sio­giai ne­su­si­ju­sios veik­los. Be­je, kai ka­da ši ga­li bū­ti ir sma­gi, ma­lo­ni. Maž­daug nuo mė­ne­sio vi­du­rio dar­bų ma­žės, o pro­gų pa­bū­ti su ar­ti­mais žmo­nė­mis, drau­gais – dau­gės. Vi­siems kar­tu bus tik­rai links­ma.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.