Būk svei­ka!

Laima - - Turinys -

Ir ne tik jie: sau­lė­tą ru­dens po­pie­tę ro­ži­nio ka­spi­no for­mos mag­ne­tu­kus vai­ruo­to­joms da­li­jo As­ta Va­len­tai­tė, Dan­guo­lė Stachu­ra, Vai­da Grik­šai­tė-Čes­nau­skie­nė, Jur­ga Še­dui­ky­tė, Eg­lė Kernagytė-Dambrauskė ir ki­tos ži­no­mos mo­te­rys. Pa­sak „ Ne­delsk“ini­cia­to­rės Ag­nės Zuo­kie­nės, tai bu­vo dar vie­nas pri­mi­ni­mas apie krū­ties vė­žio ri­zi­ką ir ra­gi­ni­mas vi­sus me­tus rū­pin­tis sa­vo svei­ka­ta.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.