Ke­ly­je

GIED­RĖ ANU­ŽY­TĖ, ma­dos sti­lis­tė:

Laima - - Turinys -

N„esi­ti­kė­jau, kad „ Re­nault Twin­go“ga­li bū­ti toks ma­nev­rin­gas. Man pa­ti­ko, kad grei­tai įsi­bė­gė­ja. Mėgs­tu grei­tį, kai ten­ka lenk­ti ko­kius nors lė­ta­pė­džius ar už­si­žiop­so­ju­sius vai­ruo­to­jus, ir su šiuo au­to­mo­bi­liu tai pui­kiai pa­vy­ko.

Ma­lan­tis po mies­to cent­rą su­dė­tin­giau­sia bū­na ma­ši­ną pa­si­sta­ty­ti – ypač to­se aikš­te­lė­se, ku­rios įreng­tos prie fo­to­stu­di­jų. Ta­čiau su „ Re­nault Twin­go“dėl to ne­tu­rė­jau jo­kių prob­le­mų. Jis la­bai ge­rai iš­vin­gu­riuo­ja tarp ki­tų ma­ši­nų, įlen­da net pro siau­riau­sias kie­mų ar­kas, o ankš­to­se aikš­te­lė­se ma­nev­ruo­ja pa­pras­čiau, nes ra­tai iš­si­su­ka daug di­des­niu kam­pu nei ki­tų au­to­mo­bi­lių.

Tai vi­siš­kas mies­to „gy­ven­to­jas“. Iš pra­džių net ma­niau, kad vi­si ma­dos fo­to­se­si­jai rei­ka­lin­gi rek­vi­zi­tai vi­du­je ne­tilps, bet ir vėl ma­lo­niai nu­ste­bau. Išė­mu­si vie­ną sė­dy­nę su­dė­jau ne tik dra­bu­žius – net ir dvi kė­des!

Paste­bė­jau, kad vai­ruo­jant „Twin­go“la­bai ne­sun­ku įsi­spraus­ti į pag­rin­di­niu ke­liu rie­dan­čių au­to­mo­bi­lių ei­lę: vai­ruo­to­jai jį pa­ma­tę šyp­so­si ir pra­lei­džia daug mie­liau nei ko­kį di­de­lį au­to­mo­bi­lį. O ir bal­ta spal­va šiam „ Re­nault“la­bai tin­ka – ma­nau, kad drau­ge at­ro­dė­me tik­rai sti­lin­gai.“

1

3

2

4

AU­TO­MO­BI­LIS:

„ Re­nault Twin­go“

VA­RIK­LIS: ben­zi­ni­nis su tur­bo­komp­re­so­riu­mi, 0,9 l, 90 AG

VARANTIEJI RA­TAI:

už­pa­ka­li­niai

0–100 KM/ VAL.:

10,8 sek. MAKSIMALUS GREI­TIS: 165 km/val. VI­DU­TI­NĖS DE­GA­LŲ SĄ­NAU­DOS:

4,3 l/100 km 1 JUNGLE al­bu­mas „ Jungle“2 MAX MA­RA pu­spal­tis 3 GI­VEN­CHY pa­r­fu­muo­tas van­duo „ An­gel And De­mon Le Sec­ret“4 OKIIKO aus­ka­rai 5 SPORTMAX pa­lai­di­nė 6 MARKS & SPEN­CER pirš­ti­nės 7 ZA­RA džin­sai 8 PRA­DA aki­niai 9 MAX MA­RA ba­tai

5

7

9

8

6

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.