AM­ŽI­NAS MO­TE­RIŠ­KU­MAS

Laima - - Laimos Paštas -

Nuo pra­džios iki ga­lo per­skai­čiau „Lai­mos“klu­bo dis­ku­si­ją „ Ar rei­kia mo­ky­tis mo­te­riš­ku­mo?“ŽI­NO­MA! Juk mus ža­vi jį spin­du­liuo­jan­čios mo­te­rys – ele­gan­tiš­kos, gra­cin­gos, pa­si­tem­pu­sios ir tak­tiš­kos. Rū­kan­ti, ag­re­sy­vi, su­si­rau­ku­si, ne­tvar­kin­ga mo­te­ris nie­ka­da ne­pa­trauks iš­si­la­vi­nu­sio ir sa­vo ver­tę ži­nan­čio vy­ro dė­me­sio. To­dėl jei ne­ga­vo­te mo­te­riš­ku­mo do­va­nos iš ma­mos, mo­ky­ki­tės bū­ti mo­te­ri­mis as­me­ny­bė­mis, tap­ki­te ne am­ži­nai sku­ban­čio­mis, am­ži­nai pa­var­gu­sio­mis pil­ko­mis vi­du­ti­ny­bė­mis, bet iš­di­džio­mis, sa­vi­mi be­si­džiau­gian­čio­mis bū­ty­bė­mis. Pa­ti­kė­ki­te, ta­da ir vy­rai į jus žvelgs vi­sai ki­to­mis aki­mis! Gal­būt che­mi­jai ar fi­zi­kai ka­dai­se sky­rė­te daug dau­giau jė­gų, bet tų ži­nių jums ne ka­žin kiek be­rei­kia, o štai mo­te­rys juk bū­si­te vi­są gy­ve­ni­mą. Ir dar – ne­už­mirš­ki­te tos mo­te­riš­ku­mo do­va­nos įteik­ti au­gan­čioms duk­roms.

AR­VY­DAS, VIL­NIUS

LAIMALAIMA || SAUSISsau­sis 2O15

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.