KA­LĖ­DOS NE PER SKAI­PĄ

Laima - - Laimos Paštas -

Ma­ne su­grau­din­ti ne­leng­va, bet taip nu­ti­ko: ver­čiau, ver­čiau, ver­čiau žur­na­lo pus­la­pius ir... akis už­kliu­vo už ne­spal­vo­tų šei­my­ni­nių nuo­trau­kų prie straips­nio „Grįž­ti na­mo...“Net nu­tir­pau: tar­si bū­tų ma­no šei­ma! Dar la­biau su­si­jau­di­nau, kai per­skai­čiau pir­mą­ją is­to­ri­ją, – ji man pri­mi­nė vai­kys­tės Ka­lė­das, ku­rios kar­tais baig­da­vo­si net po­li­ci­jos įsi­ki­ši­mu, ir vė­les­nį ma­no pa­si­ry­ži­mą ge­riau jau jas pra­leis­ti vie­nai nei su be­si­ba­ran­čiais gi­mi­nai­čiais. Bet iš­va­žia­vu­si gy­ven­ti į už­sie­nį su­pra­tau, ko­kios jos man bran­gios. Švęs­da­ma per skai­pą juk ne­už­uo­di ma­mos kep­tų kū­čiu­kų kva­po, ne­jau­ti aguon­pie­nio sko­nio, ne­ga­li pri­si­glaus­ti prie sa­vo šei­mos. Skau­du. Ir per vie­nas to­kias Ka­lė­das sau pri­ža­dė­jau: dau­giau to ne­bus! Da­bar ma­no Ka­lė­dos – vi­sa­da na­mie su sa­vais. Ir vi­sai ne­svar­bu, kad kar­tais jos ne­to­bu­los, ne­i­di­liš­kos, už­tat – na­mie!

VIKA, VIL­KA­VIŠ­KIO R.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.