MŪ­SŲ KAR­TA – KI­TO­KIA

Laima - - Laimos Paštas -

Prieš du mė­ne­sius, gi­mus mū­sų pir­ma­gi­miui, pir­mo­ji ma­no do­va­nė­lė sau bu­vo „Lai­mos“žur­na­lo pre­nu­me­ra­ta. Sma­gu, kad bū­tent jis da­bar iš­ju­di­na ma­no min­tis iš bui­ties ra­to. Šį­kart skai­ty­da­ma straips­nį „Esu ma­te­ria­lis­tė“apie am­bi­cin­gą­ją Rad­vi­lę La­bu­ty­tę vis mąs­čiau apie nau­ją­ją mū­sų kar­tą – už­si­spy­ru­sias, iš­ma­nias, pa­trauk­lias ir vi­sais ki­tais at­žvil­giais „tough co­okie“mer­gi­nas. Tai kaip gai­vus gurkš­nis ži­nias­klai­do­je, kur do­mi­nuo­ja sal­džios, rėks­min­gos, bliz­gios ir hi­per­sek­su­a­lios sce­nos di­vos ar­ba vi­siš­kai nuo vy­rų pri­klau­so­mos tur­tuo­lių ant­ro­sios pu­sės. To­dėl in­for­ma­ci­ja apie pa­na­šias į Rad­vi­lę mer­gi­nas skaidri­na min­tis ir pri­me­na apie dau­gy­bę gy­ve­ni­mo al­ter­na­ty­vų jau­niems žmo­nėms!

URTĖ K., VIL­NIUS

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.