Nak­ti­nės pa­gun­dos

Laima - - Objektyve -

Anks­čiau jos grė­sė tik die­ną, ei­nant pro „ Fre­y­wil­le“sa­lo­ną Vil­niaus se­na­mies­ty­je. Da­bar ty­ko kiek­vie­ną aki­mir­ką – ra­fi­nuo­tas aust­rų pre­kės žen­klas pri­sta­to pir­mą­ją elekt­ro­ni­nę par­duo­tu­vę. www.fre­y­wil­le.com

sve­tai­nė ele­gan­tiš­ka, pra­ban­gi, o pirš­tai pa­tys spau­džia „Pirk­ti“. Pir­ma­sis tarp­tau­ti­nis ko­me­di­jų fes­ti­va­lis „Vil­nius

Co­me­dy Fest“– rim­tas te­stas, ar pa­ga­liau at­si­svei­ki­no­me su ru­siš­ka hu­mo­ro sam­pra­ta ir su­ge­ba­me juok­tis iš to, iš ko ki­ke­na Va­ka­rai. Pra­dė­ti ga­li­ma nuo leng­vo­sios ar­ti­le­ri­jos – klou­na­dos iš Niu­jor­ko „ Aga- Boom“, skir­tos

vi­sai šei­mai. Kur ir ka­da? Sau­sio 18 d. 17 val. Vil­niu­je,

Te­at­ro are­no­je, Olim­pie­čių g. 3.

LAI MA | sau­sis 2O15

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.