Įti­kin­ta

Laima - - Objektyve -

Ag­nė Gi­ly­tė įti­ki­no net ir skep­ti­kes: jos kny­ga „ Spin­to­lo­gi­ja“– įdo­mių ir nau­din­gų pa­ta­ri­mų są­va­das. Tik bai­su, kad kny­ga ne­il­gai iš­liks to­kiu pa­vi­da­lu, – ją no­ri­si pa­leis­ti pus­la­piais ir kas­kart neš­tis ei­nant į par­duo­tu­vę. Ag­nei rei­kė­tų pa­gal­vo­ti apie ant­rą lei­di­mą, kur pus­la­piai ga­lė­tų bū­ti su­seg­ti spi­ra­le ir, ži­no­ma, bū­tų vie­tos as­me­ni­nėms pa­sta­boms. O kol su­lauk­si­me to­kio, ei­na­me da­ry­ti len­ty­nų re­vi­zi­jos pa­gal jos re­ko­men­da­ci­jas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.