Tru­pu­tį ner­im­tai

Laima - - Objektyve -

Te­gu vie­ni jū­sų lūpų da­žai sle­pia­si auk­si­nė­je tū­te­lė­je su san­tū­riu lo­go­ti­pu, bet kos­me­ti­nė­je tu­ri at­si­ra­sti

vie­tos ir „ Ma­y­bel­li­ne New York“drė­ki­na­ma­jam bal­za­mui „Ba­by Lips“. Ryš­ki pa­kuo­tė pri­mins, kad juo pri­va­lu nau­do­tis, o efek­tas – 8 va­lan­dų lūpų ap­sau­ga – pa­da­rys prie­mo­nę jū­sų fa­vo­ri­te.

Ga­li­ma tep­ti ir ant lūpų da­žų!

Ton­gos val­do­vų ka­rū­na –

vie­na di­džiau­sių ir sun­kiau­sių pa­sau­ly­je. Val­do­vai tu­ri bū­ti ga­na tvir­tai

su­dė­ti, kad ją pa­kel­tų Vie­na iš kas­die­nių Bru­nė­jaus sul­to­no Ha­ji Bol­kiah ka­rū­nų. Ne­kas­die­nė, auk­si­nė, bu­vo nu­kal­tin­ta spe­cia­liai jo ka­rū­na­ci­jai 1968 m.

1775 m. pa­ga­min­ta Is­pa­ni­jos val­do­vų ka­rū­na for­ma­liai te­ver­ta 6000 eu­rų, ta­čiau is­to­ri­nė jos ver­tė – mil­ži­niš­ka. Gai­la, kad ka­ra­lius Fe­li­pe VI ka­ra­liš­ko­sios val­džios ženk­lo ne­dė­vė­jo net per ka­rū­na­ci­ją

Sva­zi­lan­do ka­ra­lius Ms­wa­ti III be­veik nie­ka­da ne­nu­si­ima ka­rū­nos iš rau­do­nų plunks­nų. Jo mo­ti­na, ti­tu­luo­ja­ma ind­lo­vu­ka­ti (di­džio­ji dramb­lio pa­te­lė), ne­šio­ja vie­nos plunks­nos ka­rū­ną Da­ni­jos ka­ra­liš­ką­ją ka­rū­ną su di­džiu­liu sa­fy­ru da­bar daž­niau pa­ma­ty­si mu­zie­ju­je: val­do­vai ją nau­do­ja tik ce­re­mo­ni­jų me­tu

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.