Penk­ta­sis ele­men­tas

Laima - - Objektyve -

Jei­gu iki šiol „Crème de la Crème“par­duo­tu­vės ne­bu­vo jū­sų šo­pin­go že­mė­la­py­je, da­bar jos nie­kaip ne­iš­veng­si­te – Vil­niaus „ Ak­ro­po­ly­je“ati­da­ry­tas nau­jas, penk­ta­sis ir di­džiau­sias Bal­ti­jos ša­ly­se, „Crème de la Crème“bu­ti­kas. Vi­lio­ja uni­ka­lus in­te­rje­ras, pro­fe­sio­na­lios kon­sul­tan­tės, o pir­miau­sia – ne­pri­lygs­ta­mas aukš­to­sios pa­r­fu­me­ri­jos ir ino­va­ty­vios kos­me­ti­kos asor­ti­men­tas. Tik čia (ir pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je) pri­sta­to­mi „Ca­ron“, „ Stép­ha­ne Hum­bert Lu­cas 777“, „ Ro­ja Par­fums“kve­pa­lai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.