DERINIAI

Laima - - Drabužinės Metamorfozės -

Ži­vi­lės spin­to­je ap­ti­ko­me vis­ko: pri­si­mi­ni­mų, prieš tai bu­vu­sių pa­rei­gų kos­tiu­mė­lių, anks­ty­vos jau­nys­tės švar­ke­lių ir te­mi­niams va­ka­rė­liams to­bu­lai tin­kan­čių daik­čiu­kų. Gre­ta jų – po­ros ne­ra­du­sios kel­nės ir megz­ti­niai, ne­be­dė­vi­mi ar „mo­ra­liš­kai pa­var­gę“dra­bu­žiai. Re­zul­ta­tas: at­skir­tas va­sa­ri­nis ir žie­mi­nis gar­de­ro­bas, at­rink­ti ir su­krau­ti ke­tu­ri di­de­li mai­šai daik­tų do­va­no­ti, ne­di­de­lis mai­šas dra­bu­žių nu­neš­ti pas siu­vė­ją, pir­ki­nių są­ra­šas ir ge­ro­kai pra­tuš­tė­ju­si spin­ta.

Pa­ti Ži­vi­lė sa­ko, kad nors daik­tų ir ma­žiau, bet jau da­bar ma­to, kad tu­rės dau­giau ką ap­si­reng­ti: „O juk mes nie­ko ne­pir­ko­me...“

Su­gru­pa­vu­sios, kas rei­ka­lin­ga, o kas ke­liaus į mai­šus ir bus kam nors ati­duo­ta, su­si­dė­lio­jo­me de­ri­nius, ku­rie tiks kas­die­nai, lais­va­lai­kiui ir va­ka­rui.

Dra­bu­žius rin­ko­me no­rė­da­mos ak­cen­tuo­ti Ži­vi­lės gra­žias ko­jas, liau­ną fi­gū­rą. Kaip tik dėl to ga­lė­jo­me im­pro­vi­zuo­ti su si­lu­etais ir sun­kes­niais au­di­niais, sluoks­niuo­ti dra­bu­žius. Ka­dan­gi ji ne­dė­vi daug spal­vų, į kas­die­nius an­samb­lius įlie­jo­me šiek tiek ryš­kes­nių ak­cen­tų, kad vi­sas gar­de­ro­bas ne­at­ro­dy­tų tik juo­das, pil­kas ir bal­tas. Ži­vi­lė pri­si­pa­ži­no, kad ne­mėgs­ta ly­gin­ti, to­dėl daž­niau­siai ren­ka­si ne­si­glam­žan­čius, ypa­tin­gos prie­žiū­ros ne­rei­ka­lau­jan­čius au­di­nius, o dar­be jai svar­bu ne tik ge­rai at­ro­dy­ti, bet ir pa­to­giai jaus­tis: „Dir­bu lof­te, ten daug veiks­mo, ne­re­tai ir dul­kių, tad su aukš­ta­kul­niais re­tai ka­da at­ei­nu į dar­bą.“ Nu­spren­dė­me, kad trūks­ta: tam­saus ( juo­do ar­ba tam­siai pil­ko) su­siau­čia­mo megz­ti­nio, gru­bių že­ma­kul­nių au­li­nu­kų,

jau­kaus ša­li­ko, neut­ra­lios spal­vos glaus­ti­nu­kės (tin­ka­mos dė­vė­ti

po megz­ti­niu, švar­ku, sa­ra­fa­nu). Fi­gū­ros ti­pas: smul­kus ber­niu­kiš­kas. Po­rei­kis: pa­to­gūs, bet ne­nuo­bo­dūs dra­bu­žiai dar­bui.

Tin­ka­mi si­lu­etai: įlie­me­nuo­ti švar­kai, siau­ros kel­nės, jau­kūs stam­bių raš­tų megz­ti­niai, leng­vai krin­tan­tys marš­ki­niai ir pa­lai­di­nės, dra­bu­žiai pa­aukš­tin­tu juos­me­niu.

Dar­bo po­bū­dis: ne­rei­ka­lau­jan­tis spe­ci­fi­nės ap­ran­gos.

Sie­kis: at­skir­ti se­zo­nus, su­tvar­ky­ti spin­tą, su­si­dė­lio­ti tin­ka­mus de­ri­nius, at­si­sa­ky­ti ne­be­dė­vi­mų dra­bu­žių ir at­gai­vin­ti pa­mirš­tus ge­rus, ko­ky­biš­kus daik­tus.

sSaAuUSsiISs 22OO1155

|| LLAIAIMMAA

Pir­ki­nių są­ra­šas

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.