KRŪVOS

Laima - - Drabužinės Metamorfozės -

Ran­ko­ves pa­si­rai­to­jo­me ir in­ten­sy­viai dir­bo­me ke­tu­rias va­lan­das. Ma­tuo­jan­tis dra­bu­žius at­si­ra­do trys krūvos daik­tų: „pa­si­lik­ti“, „iš­mes­ti“ir „tie, dėl ku­rių dve­jo­ja­me“. Pa­ti Ži­vi­lė pri­si­pa­ži­no, kad dve­jus me­tus ne­žiū­rė­jo į sa­vo spin­tą. Ry­te pa­sku­bo­mis ap­si­reng­da­vo tuo, ką bū­da­vo ne­se­niai įsi­gi­ju­si ar­ba kas ka­bė­da­vo arčiau jos du­rų. Ne­nu­ste­bau, nes tai ti­piš­ka daug dir­ban­čių mo­te­rų ru­ti­na: „ Nė­ra ka­da ry­mo­ti prie spin­tos, ži­nau, kad dra­bu­žių jo­je lyg ir ne­ma­žai, ta­čiau vis dėl­to ne­tu­riu, ką ap­si­reng­ti.“Per­ne­lyg ne­su­reikš­min­da­ma sa­vo ap­ran­gos, Ži­vi­lė vis tiek at­ro­do sko­nin­gai. Tai daug ge­riau nei va­rian­tas, kai mo­te­ris dū­sau­ja, per­si­ren­gia, vėl kei­čia dra­bu­žius ir ga­liau­siai tarp ne­su­skai­čiuo­ja­mų krū­vų dra­bu­žių ga­lu­ti­nai su­trin­ka ar­ba ap­si­ren­gu­si at­ro­do taip, lyg vis­ką bū­tų da­riu­si spe­cia­liai ir dė­ju­si la­bai daug pa­stan­gų. Ar­ba dar blo­giau – lyg ant jos bū­tų spro­gu­si „dra­bu­žių bom­ba“. Ge­riau­sias sti­lius yra tas, ku­ris at­ro­do na­tū­ra­liai, tar­si ne­ty­čia nuo­sta­biai. Tai ir yra ma­no, sti­lis­tės ir tie­siog kas­ryt į dar­bą sku­ban­čios mo­ters, sie­kia­my­bė.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.