DONORŲ TAIP REI­KIA!

Laima - - Būk Sveika! -

Be donorų krau­jo šiuo­lai­ki­nė me­di­ci­na ne­iš­si­vers­tų. Ži­no­mi žmo­nės pri­si­de­da prie įvai­rių ak­ci­jų, ra­gi­nan­čių do­va­no­ti jį ne­at­ly­gin­ti­nai. Šį­kart tai – fo­to­se­si­ja, ta­pu­si pro­jek­to „ Kau­nie­ti, būk dos­nus! Ta­vo krau­jo la­šas iš­gel­bės gy­vy­bę“da­li­mi, ta­čiau vie­toj Kau­no juk ga­li­ma įra­šy­ti bet ku­rio ki­to mies­to pa­va­di­ni­mą, tie­sa?

Ak­to­rė Sand­ra Dauk­šai­tė- Pet­ru­lė­nė

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.