MA­DOS STU­DI­JA VY­RAMS

Laima - - Mus Pakvietė -

Gy­ven­da­ma Ita­li­jo­je ir stu­di­juo­da­ma ma­dą Flo­ren­ci­jo­je Ma­ri­ja Pa­lai­ky­tė pa­ste­bė­jo, kad mū­sų ša­ly­je daug po­ten­cia­lių ma­dos ger­bė­jų vy­rų, tik jiems la­bai ma­ža erd­vė pa­si­reikš­ti ir men­ka įdo­mių dra­bu­žių ir ak­se­su­a­rų pa­siū­la. Tai ta­po aks­ti­nu Ma­ri­jai ati­da­ry­ti stu­di­ją „Trend Wa­ve“. Čia bus su­pa­žin­di­na­ma su ma­dos ten­den­ci­jo­mis, siū­lo­ma sti­lin­gų dra­bu­žių de­ri­nių, taip pat ren­gia­mi įvai­rūs se­mi­na­rai, dis­ku­si­jų fo­ru­mai ne tik apie ma­dą, bet ir apie me­ną. Ne­at­si­tik­ti­nai stu­di­jos ati­da­ry­mo ak­cen­tu ta­po Vil­man­to Mar­cin­ke­vi­čiaus ta­py­bos dar­bų pa­ro­da.

„Trend Wa­ve“stu­di­jos sve­čias – tre­ne­ris Je­anas Clau­de'as Edorh'as Pir­ma­me pla­ne – mo­de­lis Eva Sai­kovs­ka su bi­čiu­le Ul­ri­ka Ba­ra­nauskai­te, ant­ra­me – Do­na­tas Ka­li­naus­kas su drau­ge Li­na Bi­ly­te Ak­to­rius ir kve­pa­lų kū­rė­jas Ais­tis Mickevičius

Mu­zi­kos pa­sau­lio at­sto­vės: Ba­lio Dva­rio­no mo­kyk­los di­rek­to­rė Lai­mu­tė Už­ku­rai­tie­nė ir ope­ros so­lis­tė No­me­da Kaz­laus

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.