KI­NO EKSPRESAS SU­KA Į PA­VA­SA­RĮ

Laima - - Mus Pakvietė -

Ko­vo mė­ne­sį „Ki­no pa­va­sa­ris“švęs dvi­de­šim­tą­jį gim­ta­die­nį. Šios šven­tės įžan­ga ta­po ka­na­die­čių re­ži­sie­riaus De­niso Vil­le­ne­uve'o juos­tos „Prie­šas“per­žiū­ra. Dau­giau nei šim­tą fil­mų ža­dan­tis pa­ro­dy­ti „Ki­no pa­va­sa­ris“pri­sta­tė at­nau­jin­tus sa­vo ko­mu­ni­ka­ci­jos žen­klus: di­zai­ne­ris Ai­das Ur­be­lis pa­kei­tė lo­go­ti­pą, re­ži­sie­rius Man­tas Sk­rup­ske­lis ir kom­po­zi­to­rius Jo­nas Jur­kū­nas su­kū­rė vin­je­tę. Įmo­nės sve­tai­nę sumo­der­ni­no skait­me­ni­nių spren­di­mų eks­per­tai „COMjau­nuo­liai“. Nau­ja­sis di­zai­nas yra pri­tai­ky­tas tiek kom­piu­te­riams, tiek plan­še­tėms, tiek mo­bi­lie­siems įren­gi­niams.

Pui­kiai nu­si­tei­ku­si „ Ikea“rin­ko­da­ros va­do­vė Ine­ta Lau­ciū­tė „15min“ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius To­mas Bal­že­kas su žmo­na And­re Vers­li­nin­kas Dau­man­tas Mi­ku­čio­nis su bi­čiu­le Dia­na Ja­nu­še­vi­čiū­te „15min“rin­ko­da­ros pro­jek­tų va­do­vė Ka­ro­li­na Tom­ke­vi­čiū­tė

Ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rius Au­ri­mas Ka­man­taus­kas Po­li­ti­kas ir mu­zi­kas Vy­tau­tas Juo­za­pa­i­tis su žmo­na Eg­le At­si­da­vu­sios ki­nui San­ta Lin­ge­vi­čiū­tė ir Ži­vi­lė Vaš­ky­tė Lo­go­ti­po di­zai­ne­ris Ai­das Ur­be­lis

„ Maxi­ma gru­pės“įvaiz­džio ir ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas Gied­rius Juo­za­pa­vi­čius su duk­ra

Sve­tai­nės kū­rė­jas prog­ra­muo­to­jas Jus­ti­nas Ras­taus­kas

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.