IŠ PIRMŲ LŪPŲ

Laima - - Mus Pakvietė -

Kas tik ne­ra­šė Cha­nel biog­ra­fi­jos! Ta­čiau ši iš­skir­ti­nė bū­tent dėl au­to­rys­tės. Di­džio­ji mad­mu­aze­lė ne­tu­rė­jo vai­kų, bet už­au­gi­no sū­nė­ną And­re Pa­las­se’ą. Jo duk­ra Gab­riel­le – vie­nin­te­lė Cha­nel pa­vel­dė­to­ja ir, ko ge­ro, vie­nin­te­lis žmo­gus, pra­lei­dęs ša­lia te­tos 40 me­tų. Gab­riel­le Pa­las­se- Labru­nie pri­si­mi­ni­mus už­ra­šė ra­šy­to­ja Isa­bel­le Fie­me­y­er, o dau­ge­lis nuo­trau­kų iš šei­mos ar­chy­vo iki tol neskelb­tos. Pui­kiai įver­tin­ta www.ama­zon.com. Pra­dė­ki­me nuo to, kad to­kiam pie­ši­niui „drobę“bū­ti­na tin­ka­mai pa­ruoš­ti. Tam pri­reiks ma­ni­kiū­ro įran­kių rin­ki­nu­ko, kad ir „The Bo­dy Shop“ga­my­bos. O ta­da jau ga­li­ma iš­skleis­ti fan­ta­zi­ją! Ši kom­pa­ni­ja tu­ri dar vie­ną ver­tą dė­me­sio daik­tą – dvi­pu­sį na­gų dai­lės pieš­tu­ką, ku­riuo iš la­ko įdo­mu ir ma­lo­nu kur­ti taš­ku­čių ir li­ni­jų or­na­men­tus. Iš­mė­gin­ti kre­mai, ma­sa­žai, in­jek­ci­jos, tu­rė­ję su­ma­žin­ti raukš­les, grą­žin­ti odai spin­de­sį, ta­čiau re­zul­ta­tai ne itin džiu­gi­na? Me­tas pa­si­telk­ti vei­do ma­sa­žo prie­tai­są „ No­ti­me In­tel­li­gent Anion Be­au­ty Mas­sa­ger“( 149 Lt (43,15 €) – pui­kų po­vei­kį pa­ma­ty­si­te jau po ke­lių sa­vai­čių. Jis va­lo, ma­sa­žuo­ja, mai­ti­na, re­ge­ne­ruo­ja, ly­gi­na ir stan­gri­na odą. Šį vei­do ma­sa­žuok­lį (SKB- 0602 (51125910) ra­si­te „ Se­nu­kuo­se“ir www.e-se­nu­kai.lt.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.