NENUMARINKIME SVA­JO­NIŲ

Laima - - Laimos Pastas -

In­ter­viu su Kęs­tu Rim­džiu­mi „ Man ne­sun­ku nu­lenk­ti gal­vą!“pri­mi­nė tą at­ve­jį, kai ten­ka lai­ky­tis ant atbrai­los kam­po ir ryž­tis ri­zi­kuo­ti at­ėjus aki­mir­kai, ka­da tvir­tai ži­nai, jog at­si­sa­ky­da­mas tai da­ry­ti pats sa­ve pa­smerk­si vi­du­ti­ny­bės eg­zisten­ci­jai. Ačiū Die­vui, nuo­lat at­si­ran­da žmo­nių, ku­rie iš­drįs­ta ženg­ti žings­nį. Žings­nį ne tik sva­jo­nės link, bet ir į ne­ži­nią, kur ga­li leis­tis tik ve­da­mas sa­vo troš­ki­mų. Net ir ta­da, kai ap­lin­ki­niai ty­liai lin­ki, kad ta sva­jo­nė ne­iš­si­pil­dy­tų ir nu­sės­tų ap­gaub­ta ne­ži­no­my­bės dul­kių, tu ne­pa­si­duo­di. Tai pui­kus pa­vyz­dys mums vi­siems, kaip svar­bu siek­ti sva­jo­nės, kad ir ko­kia ji bū­tų! Kęs­tas įro­dė, kad tik dė­da­mas daug pa­stan­gų ga­li pa­siek­ti vis­ką, ko trokš­ti. Ne­pa­lei­ski­me sa­vo sva­jo­nių ir bė­ki­me jų link!

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.